Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Айдън Фейзи Фейзи287/16.10.2019 г.
Айсун Осман Фаикова367/16.10.2019 г.
Айтен Мюмюн Дургуд317/16.10.2019 г.
Алиосман Алиосман Бекир285/16.10.2019 г.
Аптула Неджатин Мурад329/16.10.2019 г.
Асен Николов Маджаров301/16.10.2019 г.
Атанас Чернев Вълчев268/16.10.2019 г.
Ахмед Мехмед Мехмедали404/16.10.2019 г.
Ахмед Мюмюн Мехмед265/16.10.2019 г.
Ахмед Рамадан Руфат363/16.10.2019 г.
Байрам Али Сали332/16.10.2019 г.
Бахрие Беркант Мехмет384/16.10.2019 г.
Бахтияр Реджеб Нури398/16.10.2019 г.
Бахтияр Шерефетин Халил321/16.10.2019 г.
Бейджан Мюмюн Али387/16.10.2019 г.
Бейрул Юсеин Юсеин305/16.10.2019 г.
Бейсим Халил Кючюкхалил264/16.10.2019 г.
Бертин Халилов Мустафов312/16.10.2019 г.
Бехие Аптинеби Азис354/16.10.2019 г.
Бехчет Хюсню Камбер411/16.10.2019 г.
Билян Силянов Мартинов303/16.10.2019 г.
Бирджан Хилми Иляз291/16.10.2019 г.
Гергана Стоянова Добрева272/16.10.2019 г.
Гюллю Шевкед Халим369/16.10.2019 г.
Гюлтен Мехмед Юмер405/16.10.2019 г.
Гюлфиде Бекир Расим403/16.10.2019 г.
Гюлюмсер Джевджет Емин322/16.10.2019 г.
Гюнай Хасан Юмер414/16.10.2019 г.
Гюндюз Исмаил Халил408/16.10.2019 г.
Гюнер Мюнюр Мюмюн315/16.10.2019 г.
Джанан Кадир Ризван323/16.10.2019 г.
Джансу Беркант Мюмюн280/16.10.2019 г.
Джеват Неджат Юсеин319/16.10.2019 г.
Дженгиз Юсеин Салиф269/16.10.2019 г.
Димитрина Тодорова Корудова276/16.10.2019 г.
Дуран Шукри Дуран263/16.10.2019 г.
Дурмуш Аптилязим Мюмюн395/16.10.2019 г.
Дурсун Рамадан Мюмюн324/16.10.2019 г.
Ембие Феим Ибрахим320/16.10.2019 г.
Емин Мюмюн Ахмед365/16.10.2019 г.
Емре Нихат Али299/16.10.2019 г.
Енурие Мухарем Мехмед284/16.10.2019 г.
Ерай Реджеб Юнуз391/16.10.2019 г.
Ерджан Али Мехмед357/16.10.2019 г.
Ердоан Рамадан Сали388/16.10.2019 г.
Ерхан Ибрям Али379/16.10.2019 г.
Зеинеп Халил Шакир375/16.10.2019 г.
Илхан Исмаил Мустафа385/16.10.2019 г.
Йълдъз Тунджай Юмер Сали392/16.10.2019 г.
Йълмаз Иляз Халил378/16.10.2019 г.
Кемал Аптилязис Мехмед296/16.10.2019 г.
Керим Садък Кадир292/16.10.2019 г.
Латин Митков Илиев336/16.10.2019 г.
Мартина Тодорова Тодорова382/16.10.2019 г.
Мелиса Мехмед Мехмед386/16.10.2019 г.
Мелиса Мюмюн Юсеин400/16.10.2019 г.
Мелиха Юсуф Ибрям302/16.10.2019 г.
Мергюл Мехмедемин Бейсим361/16.10.2019 г.
Мерджан Селями Расим340/16.10.2019 г.
Месут Мюмюн Юнуз362/16.10.2019 г.
Метин Салиф Салиф266/16.10.2019 г.
Мехмед Ахмед Байрям281/16.10.2019 г.
Мехмед Бедриддин Мехмед416/16.10.2019 г.
Мехмед Ибрахим Реджеб394/16.10.2019 г.
Мехмед Мустафа Реджеб371/16.10.2019 г.
Мехмед Рамадан Раиф335/16.10.2019 г.
Мехмед Салибрям Тасим350/16.10.2019 г.
Мехмед Себахтин Мехмед341/16.10.2019 г.
Мехмед Хасан Неджиб349/16.10.2019 г.
Муйсин Ерджеб Шабан348/16.10.2019 г.
Мустафа Халим Хамза345/16.10.2019 г.
Мустафа Шабан Шабан306/16.10.2019 г.
Мутлу Мурад Мурад300/16.10.2019 г.
Мюслюм Халил Муса390/16.10.2019 г.
Назиф Мехмед Назиф355/16.10.2019 г.
Назифе Шукри Исмаил342/16.10.2019 г.
Назифе Юмер Мехмед297/16.10.2019 г.
Нарин Мирза Мустафа316/16.10.2019 г.
Неджат Ахмед Нуман309/16.10.2019 г.
Неджатин Фахри Исмаил374/16.10.2019 г.
Неджиб Юсню Неджиб352/16.10.2019 г.
Нежля Сабахтин Еюб295/16.10.2019 г.
Нежля Шабан Али288/16.10.2019 г.
Неше Исмет Хасан294/16.10.2019 г.
Нурай Ниязи Вели412/16.10.2019 г.
Нурай Нуритин Хасан278/16.10.2019 г.
Нури Рушен Нури334/16.10.2019 г.
Нурсен Файтдин Бекир326/16.10.2019 г.
Нурхан Ахмед Дурмуш267/16.10.2019 г.
Осман Вайтин Осман318/16.10.2019 г.
Осман Садула Осман364/16.10.2019 г.
Педрие Халил Расим407/16.10.2019 г.
Пембе Талят Тургут289/16.10.2019 г.
Раид Фахри Идриз274/16.10.2019 г.
Раиф Себахтин Мехмед313/16.10.2019 г.
Рамадан Хашим Юсуф366/16.10.2019 г.
Расим Кадир Юсеин346/16.10.2019 г.
Расим Фахри Ибрам368/16.10.2019 г.
Расим Халил Салим393/16.10.2019 г.
Рафет Ахмед Али381/16.10.2019 г.
Рахим Юксел Халил286/16.10.2019 г.
Рашид Раиф Шакир339/16.10.2019 г.
Ружди Шукри Рамадан383/16.10.2019 г.
Сабри Ниязи Ибрям343/16.10.2019 г.
Самет Юмер Юсеин307/16.10.2019 г.
Сафет Рахим Емин327/16.10.2019 г.
СЕБАХАТ ЮМЕРОВА ИСМАИЛОВА-МУСТАФА373/16.10.2019 г.
Себахтин Фейзи Халил304/16.10.2019 г.
Севал Сафет Рамадан372/16.10.2019 г.
Севгюл Бейсим Юсеин356/16.10.2019 г.
Седиха Ферад Бекир325/16.10.2019 г.
Сезгин Адем Мурад370/16.10.2019 г.
Сезгин Вели Сюлейман402/16.10.2019 г.
Сезгин Рашид Мустафа344/16.10.2019 г.
Сезгин Фахри Исмаил290/16.10.2019 г.
Сезгин Хайри Апти359/16.10.2019 г.
Сейхан Мюмюн Али310/16.10.2019 г.
Сейхан Тасим Мустафа410/16.10.2019 г.
Селвинар Хасан Хасан298/16.10.2019 г.
Селятин Себахтин Ариф314/16.10.2019 г.
Семави Севитин Али333/16.10.2019 г.
Синан Ахмед Мехмед328/16.10.2019 г.
Синан Сами Сади358/16.10.2019 г.
Стефан Младенов Костов271/16.10.2019 г.
Сунай Фахри Мюмюн311/16.10.2019 г.
Сюлейман Салиф Салиф401/16.10.2019 г.
Тайфун Талиб Касим275/16.10.2019 г.
Танер Давуд Моллаахмед406/16.10.2019 г.
Тасим Фаик Фариз282/16.10.2019 г.
Тефик Реджеб Ахмед283/16.10.2019 г.
Тунджай Кабил Шюкрю417/16.10.2019 г.
Тунчер Тасим Ибрям337/16.10.2019 г.
Фами Алейтин Салиф270/16.10.2019 г.
Фатме Адем Мехмедали279/16.10.2019 г.
Фатме Ердинч Ибрахим396/16.10.2019 г.
Фатме Раид Идриз277/16.10.2019 г.
Фатме Хикметова Хасан376/16.10.2019 г.
Фахри Ахмед Еюб399/16.10.2019 г.
Ферад Реджеб Махмуд331/16.10.2019 г.
Ферат Ибрам Мустафа330/16.10.2019 г.
Фикрет Ахмед Нуман409/16.10.2019 г.
Фикри Кямил Хабил413/16.10.2019г
Хайри Ахмедов Мехмедов273/16.10.2019 г.
Хайрие Акиф Рамадан353/16.10.2019 г.
Халим Халил Бекир347/16.10.2019 г.
Хасан Осман Мустафа360/16.10.2019 г.
Шабан Ахмед Али380/16.10.2019 г.
Шади Мюмюн Ахмед389/16.10.2019 г.
Шенай Хайри Рамадан293/16.10.2019 г.
Шенол Кадир Вели377/16.10.2019 г.
Шерифе Мохамед Емин397/16.10.2019 г.
Шермин Шабан Мюмюн308/16.10.2019 г.
Ширин Емин Сюлейман418/16.10.2019 г.
Юзал Неджатин Рамадан338/16.10.2019 г.
Юсеин Мехмед Раим415/16.10.2019 г.
Юсеин Мюмюн Салибрям351/16.10.2019 г.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214 / 21.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 213 / 13.05.2021

  относно: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

 • № 212 / 10.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

всички решения