28.03.2018

ЧАСТИЧНИ МЕСТНИ ИЗБОРИ 20.05.2018г.

Във връзка с произвеждането на частични местни избори на 20.05.2018г. за Кмет на Кметство в Община Кърджали, считано от 09.04.2018г. Общинска избирателна комисия влиза в активен период на работа.

12.12.2017

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 ОИК - Кърджали съобщава, че с УКАЗ №248 от 08.12.2017г.на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали, който ще се проведе на 18 Февруари 2018г.

01.11.2017

ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 ОИК - Кърджали съобщава, че с УКАЗ №199 от 06.10.2017г.на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, който ще се проведе на 18 Февруари 2018г.

08.05.2017

Съобщение

Считано от 08.05.2017 год., ОИК-Кърджали има следния адрес за кореспонденция:

гр.Кърджали 6600, бул.”България” 41

/Община Кърджали/

20.03.2017

Съобщение

Във връзка с провеждането на 30 Април 2017г. на частични избори за Кмет на Кметство Люляково, община Кърджали, считано от 20 март 2017г. ОИК - Кърджали е с адрес: гр.Кърджали, ул.Мара Михайлова" №8, ет.2, Дом на Културата

20.03.2017

Частичен избор за Кмет на Кметство

 ОИК - Кърджали съобщава, че с УКАЗ №77 от 02.02.2017г.на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на Кметство Люляково, общ.Кърджали, който ще се проведе на 30 Април 2017г.

23.08.2016

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК - КЪРДЖАЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НАСРОЧЕНИ ЗА 02.10.2016Г.

ОИК - КЪРДЖАЛИ УВЕДОМЯВА ПОЛИТИЧСКИТЕ ПАРТИИ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА ИМ  В ОИК - КЪРДЖАЛИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТЛИНО, ОБЩ.КЪРДЖАЛИ И КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНЦИ, ОБЩ.КЪРДЖАЛИ НАСРОЧЕНИ ЗА 2 ОКТОМВРИ 2016Г. Е ДО 17.00 ЧАСА НА 01.09.2016Г.

 

22.07.2016

Във връзка с насрочените за 2 октомври 2016г. ЧМИ, активния период за ОИК - Кърджали започва от 22 август 2016 г.

16.06.2016

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА: КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТЛИНО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ И КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНЦИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ОИК - Кърджали съобщава, че с: 1.УКАЗ №169 от 06.06.2016г. на Президента на Република България е насрочен  на 2 октомври  2016г. частичен избор за Кмет на Кметство Петлино, общ.Кърджали, обл.Кърджали и 2.УКАЗ №170 от 06.06.2016г. на Президента на Република България е насрочен на 2 октомври 2016г. частичен избор за Кмет на Кметство Калоянци, общ.Кърджали, обл.Кърджали.

25.04.2016

Съобщение

Във връзка с провеждането на 5 юни 2016г. на частични избори за Кмет на Кметство, считано от 25 април 2016г. ОИК - Кърджали е с адрес : гр.Кърджали, ул.Мара Михайлова" №8, ет.2, Дом на Културата

04.04.2016

Частичен избор за Кмет на Кметство

ОИК - Кърджали съобщава, че с УКАЗ №54 от 26.03.2016г.на Президента на Република България е насрочен частичен избор за Кмет на Кметство Невестино, общ.Кърджали, който ще се проведе на 05.06.2016г.

12.03.2016

Частични избори за кмет на кметство

ОИК - Кърджали съобщава, че с УКАЗ №38 от 24.02.2016г. на Президента на Република България е насрочен частичен избор за кмета на кметство СРЕДИНКА, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ на 05.06. 2016 г.

09.11.2015

Съобщение

Считано от 09.11.2015 год., ОИК-Кърджали има следния адрес за кореспонденция:

гр.Кърджали 6600, бул.”България” 41

/Община Кърджали/

18.10.2015

Съобщение

График за 24-часови дежурства на членовете на ОИК-Кърджали за периода до започване отпечатването на бюлетините

Ден

Дата

От- до

Имена

Моб. тел

Понеделник

10/19/2015

09:00-13:00

Росица Златанова

0896447340

Фахри Хасан

0885983873

13:00-17:00

Невена Керезова

0897836655

Антоанета Юрукова

0898607038

17:00-09:00

Даниела Петрова

0886102042

Иван Робов

0885546612

Вторник

10/20/2015

09:00-13:00

Калина Митева

0887365421

Сабри Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Бисер Милев

0894634301

Нели Бъклева

0887693620

17:00-09:00

Даниела Петрова

0886102042

Дениз Насуфов

0884331640

11.10.2015

Съобщение

График за 24-часови дежурства на членовете на ОИК-Кърджали за периода до започване отпечатването на бюлетините

 

Ден

Дата

От- до

Имена

Моб. тел

Понеделник

12.10.2015

09:00-13:00

Фахри Хасан

0885983873

Кольо Ангелов

0898985858

13:00-17:00

Росица Златанова

0896447340

Калина Митева

0887365421

17:00-09:00

Иван Робов

0885546612

Фахри Хасан

0885983873

Вторник

13.10.2015

09:00-13:00

Росица Златанова

0896447340

Калина Митева

0887365421

13:00-17:00

Нели Бъклева

0887693620

Бисер Милев

0894634301

17:00-09:00

Дениз Насуфов

0884331640

Петър Бояджиев

0888974102

Сряда

14.10.2015

09:00-13:00

Фахри Хасан

0885983873

Кольо Ангелов

0898985858

13:00-17:00

Антоанета Юрукова

0898607038

Невена Керезова

0897836655

17:00-09:00

Даниела Петрова

0886102042

Нели Бъклева

0887693620

Четвъртък

15.10.2015

09:00-13:00

Фахри Хасан

0885983873

Петър Бояджиев

0888974102

13:00-17:00

Антоанета Юрукова

0898607038

Невена Керезова

0897836655

17:00-09:00

Сабри Хайрула

0897249694

Бисер Милев

0894634301

Петък

16.10.2015

09:00-13:00

Дениз Насуфов

0884331640

Нели Бъклева

0887693620

13:00-17:00

Антоанета Юрукова

0898607038

Дениз Насуфов

0884331640

17:00-09:00

Даниела Петрова

0886102042

Росица Златанова

0896447340

Събота

17.10.2015

09:00-13:00

Калина Митева

0887365421

Сабри Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Сабри Хайрула

0897249694

Невена Керезова

0897836655

17:00-09:00

Фахри Хасан

0885983873

Кольо Ангелов

0898985858

Неделя

18.10.2015

09:00-13:00

Сабри Хайрула

0897249694

Бисер Милев

0894634301

13:00-17:00

Сабри Хайрула

0897249694

Росица Златанова

0896447340

17:00-09:00

Даниела Петрова

0886102015

Иван Робов

0885546612

10.10.2015

Съобщение

Упълномощени представители

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа на 24 октомври 2015 г. включително на ОИК-Кърджали от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

09.10.2015

Съобщение

Обученията на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в община Кърджали ще се проведе на 17 октомври 2015 год. от 10:00 часа и от 14:00 часа в Дом на културата.

05.10.2015

Съобщение

График за 24-часови дежурства на членовете на ОИК-Кърджали за периода до започване отпечатването на бюлетините

 

Ден

Дата

От- до

Имена

Моб. тел

Понеделник

05.10.2015

09:00-13:00

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

13:00-17:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Бисер Здравков Милев

0894634301

след 17:00

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Нели Иванова Бъклева

0887693620

Вторник

06.10.2015

09:00-13:00

Калина Вълчева Митева

0887365421

Нели Иванова Бъклева

0887693620

13:00-17:00

Росица Русева Златанова

0896447340

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

след 17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

Сряда

07.10.2015

09:00-13:00

Росица Русева Златанова

0896447340

Калина Вълчева Митева

0887365421

13:00-17:00

Антоанета Маринова Юрукова

0898607038

Невена Стайкова Керезова

0897836655

17:00-09:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Иван ПламеновРобов

0885546612

Четвъртък

08.10.2015

09:00-13:00

Антоанета Маринова Юрукова

0898607038

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Антоанета Маринова Юрукова

0898607038

Невена Стайкова Керезова

0897836655

17:00-09:00

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Петък

09.10.2015

09:00-13:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Нели Иванова Бъклева

0887693620

13:00-17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Антоанета Маринова Юрукова

0898607038

17:00-09:00

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Събота

10.10.2015

09:00-13:00

Росица Русева Златанова

0896447340

Калина Вълчева Митева

0887365421

13:00-17:00

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

Бисер Здравков Милев

0894634301

17:00-09:00

Нели Иванова Бъклева

0887693620

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Неделя

11.10.2015

09:00-13:00

Иван ПламеновРобов

0885546612

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

13:00-17:00

Нели Иванова Бъклева

0887693620

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

17:00-09:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

Графикът след 11.10.2015 год. ще бъде утвърден до 09.10.2015 год.

02.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено в ОИК-Кърджали до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден по същия ред чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към предложението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат.

28.09.2015

Съобщение

С решение № 113 от 28.09.2015 год. ОИК-Кърджали назначи членовете на секционните избирателни комисии в община Кърджали за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 год.

Сътав на СИК

 

25.09.2015

Съобщение

График за 24-часови дежурства на членовете на ОИК-Кърджали за периода до започване отпечатването на бюлетините

 

 

Ден

Дата

От- до

Имена

Моб. тел

Събота

26.9.2015

09:00-13:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

17:00-09:00

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

Неделя

27.9.2015

09:00-13:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Бисер Здравков Милев

0894634301

13:00-17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Бисер Здравков Милев

0894634301

след 17:00

Иван Пламенов Робов

0885546612

Невена Стайкова Керезова

0897836655

Понеделник

28.9.2015

09:00-13:00

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Росица Русева Златанова

0896447340

13:00-17:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

след 17:00

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Бисер Здравков Милев

0894634301

Вторник

29.9.2015

09:00-13:00

Калина Вълчева Митева

0887365421

Нели Иванова Бъклева

0887693620

13:00-17:00

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

след 17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Росица Русева Златанова

0896447340

Сряда

30.9.2015

09:00-13:00

Бисер Здравков Милев

0894634301

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

13:00-17:00

Антоанета Маринова Юрукова

0898607038

Невена Стайкова Керезова

0897836655

17:00-09:00

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

Иван Пламенов Робов

0885546612

Четвъртък

1.10.2015

09:00-13:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Росица Русева Златанова

0896447340

13:00-17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Невена Стайкова Керезова

0897836655

17:00-09:00

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Петък

2.10.2015

09:00-13:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Дениз Реджебов Насуфов

0884331640

Калина Вълчева Митева

0887365421

17:00-09:00

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Събота

3.10.2015

09:00-13:00

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

13:00-17:00

Петър Георгиев Бояджиев

0888974102

Бисер Здравков Милев

0894634301

17:00-09:00

Нели Иванова Бъклева

0887693620

Даниела Атанасова Петрова

0886102042

Неделя

4.10.2015

09:00-13:00

Иван Пламенов Робов

0885546612

Бисер Здравков Милев

0894634301

13:00-17:00

Росица Русева Златанова

0896447340

Сабри Ридван Хайрула

0897249694

17:00-09:00

Кольо Маринов Ангелов

0882935952

Фахри Мюмюн Хасан

0885983873

 

            Графикът след 04.10.2015 год. ще бъде утвърден до 02.10.2015 год.

23.09.2015

Съобщение

На 23 септември 2015 год. в 14:00 часа във фоайето на Дом на културата, гр.Кърджали, ул.“Мара Михайлова“ № 8, се проведе публичен жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали. Резулатът от жребият е следният:

Номер

в бюлетина

Партия/ коалиция/ местна коалиция/ независим кандидат

1

МК „ДЕСЕН СЪЮЗ“- КЪРДЖАЛИ

2

ПП ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

3

АЙЛИН АХМЕД МЕХМЕД- НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДИНО

4

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ-ДПС

5

ПЕЙЧО АНГЕЛОВ ПАШОВ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

6

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

7

ПП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

8

ПП АТАКА

9

ТАСИМ БИЛЯЛ ОСМАН- НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛИ ПЛАСТ

10

НЕФИДЕ ИСА АЛИ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИФЛИК

11

ПП ДВИЖЕНИЕ 21

12

ЕМИЛ АНГЕЛОВ ИСКРЕНОВ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЪДАРЦИ

13

САФЕТ ТАСИМ КАСИМ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДОВНИЦА

14

ГЮРХАН АЛИ МЮМЮН-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРИЛЕПЦИ

15

НИЯЗИМ РАМАДАН АРИФ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕНКОВО

16

ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

17

ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)

18

СЕБАХАТ СЕЛЯМИ РЮСТЕМ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОЛИЩЕ

19

ФАЙТИН НУРИ МУРАД-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАНИ ЛИСТ

20

СЕБАХТИН АЛИ КАСИМ-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШИРОКО ПОЛЕ

21

КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

22

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

23

ПП ГЕРБ

24

БИРОЛ МЕХМЕД ЮМЕР- НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛИЩЕ

25

СЮЛЕЙМАН ЮСЕИН ХАСАН- НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВОЖИНЗИФОВО

26

МЕЛЯТ ЮСЕИН СЮЛЕЙМАН-НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ

27

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

19.09.2015

Съобщение

На 23.09.2015 год. в 14:00 часа във фоайето на Дом на културата, гр.Кърджали, ул.“Мара Михайлова“ № 8, ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Кърджали.

Жребият е общ за всички видове избори в община Кърджали- за общински съветници, за кмет на община и за кмет на кметство.

В жребия участват партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали в ОИК-Кърджали поне един кандидат, и независимите кандидати в избор и без да се повтарят.

 

15.09.2015

Съобщение

Подаването на документи в ОИК – Кърджали за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., е всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи е 22 септември 2015 г., не по-късно от 17.00 часа.

15.09.2015

Съобщение

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CSV (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

14.09.2015

Съобщение

До

Община Кърджали

Парламентарно представените партии и коалиции

 

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии в община Кърджали, следва да изполвате следната Таблица.

 

Брой членове във всяка секционна избирателна комисия: Решение 28/ 11.09.2015 . на ОИК-Кърджали

Разпределение по партии/коалици и секционно ръководство:Решение 29/ 11.09.2015 г. на ОИК-Кърджали

08.09.2015

Съобщение

Подаването на документи в ОИК – Кърджали за регистрацията на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е всеки календарен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документи е 14 септември 2015 г., не по-късно от 18.00 часа.

07.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия- Кърджали на 07.09.2015 год. е насрочено за 17:30 часа.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения