Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 456
Кърджали, 30.05.2018

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

     За да постанови настоящето решение ОИК – Кърджали взе предвид следното:

    На 27.04.2018г. Общинска избирателна комисия – Кърджали е сезирана от Божидар Петров Стоянов, Общински съветник от групата на ”БСП” със СИГНАЛ входиран в общия регистър с вх.№498/27.04.2018г. за нарушение изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, извършено от Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

     На проведеното на 27.04.2018г. заседание Общинска избирателна комисия – Кърджали разгледа СИГНАЛА и след обсъждане се взе протоколно решение за текст на писмо до АВ, ТР, Служба по регистрация – Кърджали, гр.Кърджали, с което да се изискат официални документи от партидата на: АД  “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Кърджали, с.Звиница, както следва:

     1.АКТУАЛЕН УСТАВ  НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“  АД ведно със СПИСЪК НА  АКЦИОНЕРИТЕ ПОДПИСАЛИ УСТАВА НА “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД;

    2.АКТУАЛЕН СПИСЪК НА  АКЦИОНЕРИТЕ В “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД, ПРИТЕЖАВАЩИ ОБИКНОВЕНИ ПОИМЕННИ АКЦИИ - ПРИЛОЖЕНИЕ №2, изготвено на основание чл.8, ал.2 от УСТАВА на “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД.

     3.ПОКАНИ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, както следва:

     - ПОКАНА ОБЯВЕНА НА 15.09.2017г. за насрочено на 15.10.2017г. – Общо събрание на акционерите;

     - ПОКАНА ОБЯВЕНА НА 01.02.2018г. за насрочено на 31.03.2018г. – Общо събрание на акционерите.

     4.Удостоверение за актуално състояние с история на фирма АД  “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600.

    На проведено на 03.04.2018г. заседание на Общинска избирателна комисия се разгледа полученото в комисията на 02.04.2018г. от АВ, ТР, Служба по регистрация  – Кърджали, гр.Кърджали писмо с техен изх. №ТР-48/02.05.2018г., ведно с приложените към него документи, както следва:

     Копие от актуален Устав на АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600, ведно със списък на акционерите подписали устава; Копия от Покани за провеждане на Общи събрания на акционерите на АД“МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600, Удостоверение за актуално състояние на дружеството с история за периода от 01.01.2008г. до 02.05.2018г., с изх. №ТР – 29/02.04.2018г.

     На това заседание Общинска избирателна комисия след обсъждания счете за нужно да се съберат още доказателства за извършеното нарушение и за максимална обективност при вземане на решение, за което прие протоколно решение по силата на което да се изискат от “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600 заверени копия на документи от АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Кърджали, с.Звиница, както следва:

     1.Заверено копие от Книгата на акционерите на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600 от завеждането й до 03.05.2018г., която съгласно чл.15, ал.1 изречение второ от Устава на дружеството се води от Съвета на Директорите на дружеството;

     2.Актуален списък към 03.05.2018г. на акционерите на АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600 – собственици на обикновени поименни акции ведно с единния им граждански номер;

     3.Предложенията направени от собственици на обикновени поименни акции решили да прехвърлят същите съгласно чл.18 от Устава на АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600 публикуван в АВ, Търговски регистър до акционерите на АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600, ако имате налични такива.

      На 14.05.2018г. с вх.№508/14.05.2018г. на общият входящ регистър в Общинска избирателна комисия постъпиха от страна на АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“, с ЕИК 108031600 следните документи: Заверено копие от Книгата на акционерите – 41 листа; Списък на акционерите към 3 май 2018г. -1 лист; Уведомление във връзка с чл.18 от Устава на “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД – 5бр. Тези документи са разгледани от Общинска избирателна комисия на проведено на 16.05.2018г. заседание. На това заседание след направени разисквания се прие предложение с мнозинство от 2/3 – 9гласа „ЗА” от присъстващите членове на комисията по силата на което Общинска избирателна комисия да предприеме процедура по прекратяване на пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали. Гласува се текста на писмото до НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, с което същият се уведомява за това, че може да му бъдат прекратени пълномощията като Кмет на Кметство Звиница, както и че същият има право на възражение.

     На 29.05.2018г. с вх.№520/29.05.2018г. на общият входящ регистър в Общинска избирателна комисия постъпи възражение от НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали. Към възражението са проложени следните документи: Удостоверение на името на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, от което е видно, че същият е закупил 15бр. поименни акции от емисия №1/16.03.1998г., с джиро на гърба от което е видно, че същите са прехвърлени на Кольо Енев Колев и извадка от Книга на акционерите на “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД – стр.1 и стр.22, като на страница 22 е партидата на прехвърлителя НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, където е отразено извършеното на 15.ІІІ.2004г. прехвърляне на 15бр. акции на приобретателя Кольо Енев Колев.

     След обстойни разисквания Общинска избирателна комисия – Кърджали установи по безспорен начин следните факти:

     С Решение №425/18.02.2018г. на Общинска избирателна комисия – Кърджали НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** е обявен за избран за Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали. На същият ОИК – Кърджали е издадено Удостоверение за избран Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали с № КК - 99/ 18.02.2018г.

     От документите издадени от АВ, Търговски регистър, Служба по регистрация – Кърджали се установява факта, че действително към 16.03.1998г., когато е приет УСТАВ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД ведно със СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ ПОДПИСАЛИ същият,  НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали е бил действително един от акционерите учредили на въпросното дружество и е имал записани 15 бр. акции от същото.

     От представените от АД “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ документи се установява, че НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали действително е един от акционерите учредители, както и че в акционерната книга има извършено  вписване на прехвърлени собствени поименни акции на същият на друго лице акционер в това дружество.

     От представеното от НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали Удостоверение на името на същия, е видно, че той е закупил 15бр. поименни акции от емисия №1/16.03.1998г., с джиро на гърба от което удостоверява, че същите са прехвърлени на Кольо Енев Колев, а от Книга на акционерите на “МЕХТЕХСЕРВИЗ – ЗВИНИЦА“ АД, стр.22 – партидата на прехвърлителя НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, където е отразено извършеното прехвърляне на 15бр. акции на приобретателя Кольо Енев Колев е видно, че същото е извършеното на 15.ІІІ.2004г.

     С оглед на гореизложеното Общинска избирателна комисия Кърджали счита, че не е налице хипотезата на чл.42, ал.1: Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно: т.5:  при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА и следователно не е налично нарушение на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от страна на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

     На основание гореизложеното, след задълбочена преценка и анализи на доказателствения материал по събраната преписка не се установи налична материална предпоставка за прекратяване пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, поради което и на основание чл. 87, ал.1, т.1 от ИК във вр. с чл.42, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г.), Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

    ОТКАЗВА ДА ПРЕКРАТИ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обявен с Решение №425/18.02.2018г. на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали на частичните местни избори проведени на 18.02.2018г.

      Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок на основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 31.05.2018 в 16:16 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения