06.05.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 10.05.2021 г. в 17:30 часа.

22.04.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 23.04.2021 г. в 12:00 часа

11.05.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 13.05.2021 г. в 17:30 часа.

30.03.2020

съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 30.03.2020 г. в 12:00 часа

31.10.2019

Съобщение

ОИК-Кърджали напомня, че 7-дневният срок за премахването на плакатите и агитационните материали за проведените на 27.10.2019 г. избори за кметове на кметства, за общински съветници и за кмет на община изтича на 03.11.2019г. - неделя.


          Политическите партии, коалиции и инициативните комитети са задължени да премахнат за собствена сметка разпространените от тях плакати и агитационни материали съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс.
          При неизпълнение за нарушителите се предвиждат глоби от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно Изборния кодекс.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 27.10.2019г. от 17.00ч

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 26.10.2019г. от 18.00ч

26.10.2019

Съобщение

25.10.2019

Съобщение

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организация на работата в ОИК 09 – Кърджали в деня на изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г. и приемане от СИК / ПСИК  на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

І.  Общинска избирателна комисия 09 – Кърджали (ОИК) работи в сградата на Дом на Културата, с адрес: гр.Кърджали, ул.”Мара Михайлова” №8, ет.2. В дейността си тя е подпомагана от служители на Общинска администрация - Кърджали.

ІІ. В изборния ден ОИК следи за изпълнение на ИК и упражнява контрол върху дейността на СИК.

След 7.00 часа – до 7.45 ч. ОИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е изборният кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на  чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК.

ОИК изпраща на ЦИК информация както следва:

незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове; Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове ОИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

ІІІ. Общинската администрация изпраща в ОИК информация за  избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със Заповед на кмета на общината лице, което обобщава така събраната от секционните избирателни комисии (СИК) информация под формата на обобщена справка за всички СИК по часове, както следва:

- към 10.00 ч.; 13.00 ч. и 17.00 ч. – брой на гласувалите. Информацията се изпраща до 10.10 ч.; 13.10 ч. и 17.10 ч. , информацията се изпраща съответно до 10.30 ч.; 13.30 ч. и 17.30 ч.  в ЦИК;

- до 20.30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след  20.00 ч.

Посочените по-горе данни своевременно се подават до Централната избирателна комисия от председателя на ОИК 09 – Кърджали Александър Ставрев.

VІ. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК В ОИК 09 – Кърджали, по реда на извозване и получаване на пореден номер:

 1. РАБОТНИ ГРУПИ НА ОИК за приемане на изборните книжа и материали:
 2. Първа работна група - списъци и протоколи – екип: Христина Георгиева и Петър Бояджиев; Към този екип се прикрепят двама от техническите сътрудници за изборната нощ – Красимир Въчков и Христо Бъчваров. Тази работна група и прикрепените към нея технически сътрудници проверяват съдържанието на пликовете предадени на ОИК от СИК, подробно описани по-горе, сверяват фабричните номера на протоколите, предоставени от СИК, с тези, които са изписани в протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите на 27 октомври 2019 г., след което изпращат членовете на съответната СИК към втора работна група.
 3. Втора работна група - секционни протоколи /контроли/ :
 • екип: Величка Георгиева и Петър Захариев;
 • екип: Галина Стефанова и Росица Златанова;
 • екип: Елица Момчилова и Росица Ескова;
 • екип: Димитър Димитров и Мюжгян Адем;
 • екип: Емилия Владева и Иван Робов.

Тази работна група проверява дали са удовлетворени всички контроли в протоколите на СИК. При удовлетворени контроли член от  работната група придружава член от СИК (председателя) до изчислителния пункт. След обработка от ИП на секционният протокол  и члена на СИК отива при трета работна група.

Забележка: По нареждане на Председателя някои от екипите се разделят, за да оказват помощ на екипа на разписки и печати!

 1. Трета работна група - Разписки и печати. Екип: Деница Накева и Юркюш Ахмед. Към този екип се прикрепят двама от техническите сътрудници за изборната нощ- Боряна Николова и Константин Манев. След окончателно издаване на приемо - предавателни разписки, същите се подписват от член от работната група, който вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК.

Задължения и процедура :

 1. Член на ОИК от тази група приема ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНАТА РАЗПИСКА в три екземпляра ПИ която е подписана  от оператор на преброителя  и трябва да се подпише от тримата  представители на СИК/ПСИК и члена на ОИК, в случай че протоколът бъде приет.
 2. Член на ОИК от тази група проверява идентичността на данните от разписката с тези от протокола и удовлетворяването на контролите и се подписва на трите екземпляра.
 3. Члена на ОИК вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК/ПСИК и ЕДВА ТОГАВА РАЗПЛАСТЯВА ПРОТОКОЛА.
 4. След разпластяване на протокола на преносителите на протокола на СИК/ПСИК се предоставя последния екземпляр от разпластения протокол на СИК/ПСИК и един екземпляр от потвърдената от ОИК ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА, които се прибират в плика с надпис „Протокол на СИК/ПСИК № …“/ номера на секцията /
 5. Член на ОИК поставя печат на удостоверенията на тримата преносители на протокол на СИК/ПСИК написва предал 27.10 и се подписва връща удостоверенията и ги преносителите на протокола се насочват към звеното за приемане на другите изборни книжа от представителите на общинската администрация на община Кърджали.
 6. Представител на ОИК предава на отговорника на ИП белият екземпляр и подписани приемо-предавателни разписки срещу подпис в подготвен от отговорника дневник, за потвърждаване и извършване на сканирането. Сканиране на протоколите се извършва при наличие на свободни работни места (ако няма изчакващи секционни комисии за обработка).

Забележка : Сканирането на протоколите на СИК/ПСИК продължава и след приключване на обработката на последния СИК/ПСИК, но не по-късно от 2 часа след потвърждаването на приемо-предавателната му разписка.

Разпределението на членовете на ОИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ОИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на ОИК.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТ СГРАДАТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА до окончателното предаване на изборните книжа.

 1. Работна група: разпластяване и подреждане на протоколи на СИК / ПСИК ще се извършва от експерт и технически сътрудници, както следва: Небахат Мустафа, Люба Краева,Златина Атанасова и Бирсен Рамадан. Разпластяват трипластовият секционен протокол с резултатите от гласуването, като двата екземпляра от него, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, прикрепя се разписката от Информационно обслужване, а третият екземпляр се връща на СИК.

Останалите технически сътрудници за изборната нощ подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове  в отделни архивни кутии за ОБЩИНАТА.

Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове  в отделни архивни кутии по ОБЩИНАТА.

Един от техническите сътрудници следи за реда на ПЪРВИ и ТРЕТИ ЕТАЖ.

VІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на ОИК – Кърджали: Александър Ставрев.

VІІ. НЕ ПО-КЪСНО от 48 часа от получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в общината ОИК е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (обособени в отделни папки/кашони, без да са прикрепени с помощта на кламери и др., без да са поставени в отделни папки-джоб) и да предаде в ЦИК следните документи:

а) протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници – Приложение № 91-МИ от изборните книжа, за кмет на община, райони и кметства – Приложение № 92-МИ от изборните книжа. Протоколите са в два екземпляра и се предават НЕРАЗПЛАСТЕНИ;

б) решението на ОИК за избрани общински съветници – Приложение № 93-МИ от изборните книжа;

в) решението на ОИК за избран кмет или за допускане до участие до втори тур – Приложение № 94-МИ от изборните книжа;

г) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването в изборите, предназначени за ЦИК (разпластен), съответно за общински съветници – Приложение № 89-МИ, и за кметове – Приложение № 90-МИ от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към ОИК и подредени по видове избори, населени места и секции във възходящ ред според номерата на секциите.

д) решения на ОИК за внасяне на корекции в компютърния запис на протокола на СИК, заедно с анулираните разписки от Изчислителния пункт;

е) приемо-предавателните от разписки, издадени от ОИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по общини и секции по възходящ ред на номера на секцията;

ж) екземпляра на компютърната разпечатка на данните за протоколите на ОИК, предоставени от Изчислителния пункт;

з) списък на получените протоколи на СИК/ПСИК с кодовете на разписките им;

и) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за общински съветници и за кметове, издадени от Изчислителния пункт.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали и приемането им ЦИК и ОИК подписват протокол – Приложение № 97-МИ от изборните книжа.

При подреждането на документите към протокола на ОИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден, включително решението за повторно преброяване на бюлетините от ОИК и СИК/ПСИК.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 25.10.2019г. от 17.30ч

21.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 24.10.2019г. от 17.30ч

21.10.2019

До всички политически партии и коалиции

Във връзка с постъпило писмо на ЦИК с Изх.№ МИ-15-994/18.10.2019 г. ,

ОИК Кърджали уведомява, че отказът на вече назначените членове на СИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин.

18.10.2019

Съобщение

В ОИК – Кърджали е постъпило писмо с вх. № 148/17.10.2019 г.  от Кмета на община Кърджали, с което в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ИК, предлага подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Кърджали за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Посочени са  адрес и телефони за връзка, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден.

 

 1. Секция № 091600003 - ОУ „П.К. Яворов”
 2. Секция № 091600005 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
 3. Секция № 091600010 – СУ „Отец Паисий”
 4. Секция № 091600021 – СУ „Йордан Йовков”
 5. Секция № 091600027 – ОУ „Св. Климент Охридски”
 6. Секция № 091600030 – ПГОД „Евредика”
 7. Секция № 091600032 – ПГЕЕ „Кап. Петко войвода”
 8. Секция № 091600036 – ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”
 9. Секция № 091600041 – СУ „Вл. Димитров – Майстора”
 10. Секция № 091600062 – ОУ „Васил Левски”
 11. Секция № 091600061 – СУ „П. Р. Славейков”

 

На адрес: гр. Кърджали, ул. Булаир №1, Клуб на инвалида тел: 0361/6 45 58, могат  да се правят заявки за помощ в изборния ден. 

Заявки за помощ за изборния ден се приемат от 21.10.2019 г. на телефон  0361/ 6 45 58.

На разположение в изборния ден на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще бъде и специално оборудван микробус за инвалиди с рег. № К 55 85 АН.

17.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 21.10.2019г. от 17.30ч

13.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 17.10.2019г. от 17.30ч.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 13.10.2019г. от 17.30ч.

10.10.2019

Съобщение

ОИК съобщава, че обученията на СИК ще се проведат по следния график:

 

Членове

Място

Дата

Час

Галина Стефанова

Росица Златанова

Елица Момчилова

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

19.10.2019 г.

10.00

 

Иван Робов

Росица Ескова

Емилия Владева

 

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

19.10.2019 г.

14.00

Величка Георгиева

Димитър Димитров

Христина Георгиева

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

21.10.2019 г.

14.00

 

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 11.10.2019г. от 17.30ч.

07.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 10.10.2019г. от 17.30ч.

07.10.2019

Съобщение

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК КЪРДЖАЛИ, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЙРОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЩИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛИ ПЛАСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛЕНИКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЛЯРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЙНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРОШ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛЕШАНИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИСОКА ПОЛЯНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИШЕГРАД

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВОЛОВАРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛУХАР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА КРЕПОСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДОВНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕНЧЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖИНЗИФОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДЕЛИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВИНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЕЛЕНИКОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗИМЗЕЛЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОБИЛЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОСТИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙНО СЕЛО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОСЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮЛЯКОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАКЕДОНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИЛАДИНОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МУРГОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЪДРЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕВЕСТИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОПЪЛЧЕНСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСТРОВИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОХЛЮВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАНЧЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕПЕЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕРПЕРЕК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТЛИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОВЕТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРИЛЕПЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАНИ ЛИСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕНЬОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕЗБАРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕДЛОВИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СИПЕЙ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛНА ГЛАВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЕМОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЕМЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТРИ МОГИЛИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРЕШИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНА СКАЛА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИЛИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИФЛИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШИРОКО ПОЛЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСТРЕБ

04.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 07.10.2019г. от 17.30ч.

02.10.2019

ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА СИК

 В случай, че дадено лице, което е назначено в състав на секционна избирателна комисия, не желае да участва при произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочен на 27.10. 2019г., то същото следва да подаде заявление до Общинската избирателна комисия – Кърджали, чрез партията, която го е предложила, с което да заяви, че желае да бъде освободено от състава на секционната избирателна комисия.
В случай, че се касае до технически грешки и дублиране на имена при подаване на списъците за членове на СИК от партиите или коалициите и необходимостта от замяна на посочени дублираните членове на СИК, не е необходимо подаване на заявление от съответните лица, назначени за членове на СИК. В такава хипотеза е достатъчно съответната партия или коалиция писмено да заяви необходимостта от замяна на сгрешените имена, предложени за членове на СИК с нови лица, които да бъдат назначени на тяхно място.
Партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната, чрез своите представители следва да подаде в ОИК писмено предложение, съдържащо три имена, ЕГН, длъжност и телефон на предложените за назначаване членове на СИК.
В заявлението, освен горното следва да се посочи номера на секционната избирателна комисия, за която се правят предложенията.
Промяната в състав на секционна избирателна комисия се взема с решение на ОИК, с което се освобождава отказалият се или грешно посочен член и се назначава нов, по предложение на партията или коалицията от партии, от чиято квота се извършва промяната.

 Примерно заявление за освобождаване от СИК

02.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 04.10.2019г. от 17.30ч.

30.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 01.10.2019г. от 17.30ч.

29.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 30.09.2019г. от 18.00ч.

25.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 27.09.2019г. от 17.30ч.

25.09.2019

Съобщение

Жребия за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в ОИК  Кърджали поне един кандидат за общински съветник или кмет, като определя дата, час и място на провеждане на жребия, както следва: 25 септември 2019 г. от 17.30 часа на адрес: гр. Кърджали  Общински център за култура и младежки дейности, ул. „Мара Михайлова“ № 8, ет. 2 

24.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 25.09.2019г. от 17.30ч.

20.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 24.09.2019г. от 17.30ч.

20.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 23.09.2019г. от 17.30ч.

16.09.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 20.09.2019г. от 17.30ч.

13.09.2019

Съобщение

Във връзка с Решение 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК относно регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. , уведомяваме че е необходимо всички участници да се съобразят с т.19 от горецитираното Решение.

13.09.2019

Съобщение

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител за партиите и коалициите.

13.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

До

Община Кърджали и партиите и коалициите във връзка с предстоящите консултации за съставите на Секционните избирателни комисии (СИК)

 

Уважаеми дами и господа,

При изготвяне на предложенията си за състав на секционните избирателни комисии в община Кърджали, следва да използвате следната ТАБЛИЦА.

 

Брой членове във всяка секционна избирателна комисия, както и разпределението по партии/коалиции на секционното ръководство: Решение № 23/12.09.2019 г. на ОИК – Кърджали.

13.09.2019

УКАЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 1. ОИК Кърджали е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове ва 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК – Кърджали, с адрес гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 8, ет. 2, в сградата на Общински център за култура и младежки дейности (Дом на културата), е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
13.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИЯ ВИД НА СПИСЪЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПОДКРЕПЯЩИ РЕГИСТРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
12.09.2019

Съобщение

На 13.09.2019 год. от 17:30 часа в гр. Кърджали, Общински център за култура и младежки дейности, ул. „Мара Михайлова“ № 8, ет. 2 ще се проведе пето заседание на ОИК-Кърджали за изборите за общински съветници за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Председател: Александър Ставрев

10.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК КЪРДЖАЛИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК КЪРДЖАЛИ

В ОИК Кърджали се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

10.09.2019

Съобщение

На 12.09.2019 год. от 17:30 часа в гр. Кърджали, Общински център за култура и младежки дейности, ул. „Мара Михайлова“ № 8, ет. 2 ще се проведе четвърто заседание на ОИК-Кърджали за изборите за общински съветници за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

Председател: Александър Ставрев

10.09.2019

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Кърджали

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Кърджали

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Кърджали заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Кърджали  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

10.09.2019

Съобщение

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Кърджали  –Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Кърджали, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Кърджали извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ до 16 септември 2019г.  включително.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214 / 21.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 213 / 13.05.2021

  относно: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

 • № 212 / 10.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

всички решения