11.05.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 13.05.2021 г. в 17:30 часа.

06.05.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 10.05.2021 г. в 17:30 часа.

22.04.2021

Съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 23.04.2021 г. в 12:00 часа

30.03.2020

съобщение

Заседание на ОИК Кърджали ще се проведе на 30.03.2020 г. в 12:00 часа

31.10.2019

Съобщение

ОИК-Кърджали напомня, че 7-дневният срок за премахването на плакатите и агитационните материали за проведените на 27.10.2019 г. избори за кметове на кметства, за общински съветници и за кмет на община изтича на 03.11.2019г. - неделя.


          Политическите партии, коалиции и инициативните комитети са задължени да премахнат за собствена сметка разпространените от тях плакати и агитационни материали съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс.
          При неизпълнение за нарушителите се предвиждат глоби от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно Изборния кодекс.

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 27.10.2019г. от 17.00ч

26.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 26.10.2019г. от 18.00ч

26.10.2019

Съобщение

25.10.2019

Съобщение

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организация на работата в ОИК 09 – Кърджали в деня на изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г. и приемане от СИК / ПСИК  на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

І.  Общинска избирателна комисия 09 – Кърджали (ОИК) работи в сградата на Дом на Културата, с адрес: гр.Кърджали, ул.”Мара Михайлова” №8, ет.2. В дейността си тя е подпомагана от служители на Общинска администрация - Кърджали.

ІІ. В изборния ден ОИК следи за изпълнение на ИК и упражнява контрол върху дейността на СИК.

След 7.00 часа – до 7.45 ч. ОИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е изборният кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на  чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК.

ОИК изпраща на ЦИК информация както следва:

незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове; Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове ОИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

ІІІ. Общинската администрация изпраща в ОИК информация за  избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със Заповед на кмета на общината лице, което обобщава така събраната от секционните избирателни комисии (СИК) информация под формата на обобщена справка за всички СИК по часове, както следва:

- към 10.00 ч.; 13.00 ч. и 17.00 ч. – брой на гласувалите. Информацията се изпраща до 10.10 ч.; 13.10 ч. и 17.10 ч. , информацията се изпраща съответно до 10.30 ч.; 13.30 ч. и 17.30 ч.  в ЦИК;

- до 20.30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след  20.00 ч.

Посочените по-горе данни своевременно се подават до Централната избирателна комисия от председателя на ОИК 09 – Кърджали Александър Ставрев.

VІ. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК В ОИК 09 – Кърджали, по реда на извозване и получаване на пореден номер:

 1. РАБОТНИ ГРУПИ НА ОИК за приемане на изборните книжа и материали:
 2. Първа работна група - списъци и протоколи – екип: Христина Георгиева и Петър Бояджиев; Към този екип се прикрепят двама от техническите сътрудници за изборната нощ – Красимир Въчков и Христо Бъчваров. Тази работна група и прикрепените към нея технически сътрудници проверяват съдържанието на пликовете предадени на ОИК от СИК, подробно описани по-горе, сверяват фабричните номера на протоколите, предоставени от СИК, с тези, които са изписани в протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите на 27 октомври 2019 г., след което изпращат членовете на съответната СИК към втора работна група.
 3. Втора работна група - секционни протоколи /контроли/ :
 • екип: Величка Георгиева и Петър Захариев;
 • екип: Галина Стефанова и Росица Златанова;
 • екип: Елица Момчилова и Росица Ескова;
 • екип: Димитър Димитров и Мюжгян Адем;
 • екип: Емилия Владева и Иван Робов.

Тази работна група проверява дали са удовлетворени всички контроли в протоколите на СИК. При удовлетворени контроли член от  работната група придружава член от СИК (председателя) до изчислителния пункт. След обработка от ИП на секционният протокол  и члена на СИК отива при трета работна група.

Забележка: По нареждане на Председателя някои от екипите се разделят, за да оказват помощ на екипа на разписки и печати!

 1. Трета работна група - Разписки и печати. Екип: Деница Накева и Юркюш Ахмед. Към този екип се прикрепят двама от техническите сътрудници за изборната нощ- Боряна Николова и Константин Манев. След окончателно издаване на приемо - предавателни разписки, същите се подписват от член от работната група, който вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК.

Задължения и процедура :

 1. Член на ОИК от тази група приема ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНАТА РАЗПИСКА в три екземпляра ПИ която е подписана  от оператор на преброителя  и трябва да се подпише от тримата  представители на СИК/ПСИК и члена на ОИК, в случай че протоколът бъде приет.
 2. Член на ОИК от тази група проверява идентичността на данните от разписката с тези от протокола и удовлетворяването на контролите и се подписва на трите екземпляра.
 3. Члена на ОИК вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК/ПСИК и ЕДВА ТОГАВА РАЗПЛАСТЯВА ПРОТОКОЛА.
 4. След разпластяване на протокола на преносителите на протокола на СИК/ПСИК се предоставя последния екземпляр от разпластения протокол на СИК/ПСИК и един екземпляр от потвърдената от ОИК ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА РАЗПИСКА, които се прибират в плика с надпис „Протокол на СИК/ПСИК № …“/ номера на секцията /
 5. Член на ОИК поставя печат на удостоверенията на тримата преносители на протокол на СИК/ПСИК написва предал 27.10 и се подписва връща удостоверенията и ги преносителите на протокола се насочват към звеното за приемане на другите изборни книжа от представителите на общинската администрация на община Кърджали.
 6. Представител на ОИК предава на отговорника на ИП белият екземпляр и подписани приемо-предавателни разписки срещу подпис в подготвен от отговорника дневник, за потвърждаване и извършване на сканирането. Сканиране на протоколите се извършва при наличие на свободни работни места (ако няма изчакващи секционни комисии за обработка).

Забележка : Сканирането на протоколите на СИК/ПСИК продължава и след приключване на обработката на последния СИК/ПСИК, но не по-късно от 2 часа след потвърждаването на приемо-предавателната му разписка.

Разпределението на членовете на ОИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от ОИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на ОИК.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТ СГРАДАТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА до окончателното предаване на изборните книжа.

 1. Работна група: разпластяване и подреждане на протоколи на СИК / ПСИК ще се извършва от експерт и технически сътрудници, както следва: Небахат Мустафа, Люба Краева,Златина Атанасова и Бирсен Рамадан. Разпластяват трипластовият секционен протокол с резултатите от гласуването, като двата екземпляра от него, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, прикрепя се разписката от Информационно обслужване, а третият екземпляр се връща на СИК.

Останалите технически сътрудници за изборната нощ подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове  в отделни архивни кутии за ОБЩИНАТА.

Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за избор на общински съветници и за кметове  в отделни архивни кутии по ОБЩИНАТА.

Един от техническите сътрудници следи за реда на ПЪРВИ и ТРЕТИ ЕТАЖ.

VІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на ОИК – Кърджали: Александър Ставрев.

VІІ. НЕ ПО-КЪСНО от 48 часа от получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в общината ОИК е длъжна да подреди в посочения по-долу ред (обособени в отделни папки/кашони, без да са прикрепени с помощта на кламери и др., без да са поставени в отделни папки-джоб) и да предаде в ЦИК следните документи:

а) протоколите на ОИК за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници – Приложение № 91-МИ от изборните книжа, за кмет на община, райони и кметства – Приложение № 92-МИ от изборните книжа. Протоколите са в два екземпляра и се предават НЕРАЗПЛАСТЕНИ;

б) решението на ОИК за избрани общински съветници – Приложение № 93-МИ от изборните книжа;

в) решението на ОИК за избран кмет или за допускане до участие до втори тур – Приложение № 94-МИ от изборните книжа;

г) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването в изборите, предназначени за ЦИК (разпластен), съответно за общински съветници – Приложение № 89-МИ, и за кметове – Приложение № 90-МИ от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към ОИК и подредени по видове избори, населени места и секции във възходящ ред според номерата на секциите.

д) решения на ОИК за внасяне на корекции в компютърния запис на протокола на СИК, заедно с анулираните разписки от Изчислителния пункт;

е) приемо-предавателните от разписки, издадени от ОИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по общини и секции по възходящ ред на номера на секцията;

ж) екземпляра на компютърната разпечатка на данните за протоколите на ОИК, предоставени от Изчислителния пункт;

з) списък на получените протоколи на СИК/ПСИК с кодовете на разписките им;

и) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК от изборите за общински съветници и за кметове, издадени от Изчислителния пункт.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали и приемането им ЦИК и ОИК подписват протокол – Приложение № 97-МИ от изборните книжа.

При подреждането на документите към протокола на ОИК се прилагат протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на ОИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден, включително решението за повторно преброяване на бюлетините от ОИК и СИК/ПСИК.

24.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 25.10.2019г. от 17.30ч

21.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 24.10.2019г. от 17.30ч

21.10.2019

До всички политически партии и коалиции

Във връзка с постъпило писмо на ЦИК с Изх.№ МИ-15-994/18.10.2019 г. ,

ОИК Кърджали уведомява, че отказът на вече назначените членове на СИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин.

18.10.2019

Съобщение

В ОИК – Кърджали е постъпило писмо с вх. № 148/17.10.2019 г.  от Кмета на община Кърджали, с което в изпълнение на чл. 10, ал. 1 от ИК, предлага подходящи секции за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Кърджали за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Посочени са  адрес и телефони за връзка, на които може да се правят заявки за помощ в изборния ден.

 

 1. Секция № 091600003 - ОУ „П.К. Яворов”
 2. Секция № 091600005 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
 3. Секция № 091600010 – СУ „Отец Паисий”
 4. Секция № 091600021 – СУ „Йордан Йовков”
 5. Секция № 091600027 – ОУ „Св. Климент Охридски”
 6. Секция № 091600030 – ПГОД „Евредика”
 7. Секция № 091600032 – ПГЕЕ „Кап. Петко войвода”
 8. Секция № 091600036 – ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров”
 9. Секция № 091600041 – СУ „Вл. Димитров – Майстора”
 10. Секция № 091600062 – ОУ „Васил Левски”
 11. Секция № 091600061 – СУ „П. Р. Славейков”

 

На адрес: гр. Кърджали, ул. Булаир №1, Клуб на инвалида тел: 0361/6 45 58, могат  да се правят заявки за помощ в изборния ден. 

Заявки за помощ за изборния ден се приемат от 21.10.2019 г. на телефон  0361/ 6 45 58.

На разположение в изборния ден на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще бъде и специално оборудван микробус за инвалиди с рег. № К 55 85 АН.

17.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 21.10.2019г. от 17.30ч

13.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 17.10.2019г. от 17.30ч.

11.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 13.10.2019г. от 17.30ч.

10.10.2019

Съобщение

ОИК съобщава, че обученията на СИК ще се проведат по следния график:

 

Членове

Място

Дата

Час

Галина Стефанова

Росица Златанова

Елица Момчилова

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

19.10.2019 г.

10.00

 

Иван Робов

Росица Ескова

Емилия Владева

 

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

19.10.2019 г.

14.00

Величка Георгиева

Димитър Димитров

Христина Георгиева

 

Общински център за младежки дейности/Дом на културата/

21.10.2019 г.

14.00

 

10.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 11.10.2019г. от 17.30ч.

07.10.2019

Съобщение

Заседание на Общинска Избирателна комисия-гр.Кърджали е насрочено  за 10.10.2019г. от 17.30ч.

07.10.2019

Съобщение

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ЦИК И ПИСМО ПОСТЪПИЛО В ОИК КЪРДЖАЛИ, ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ОБРАЗЦИТЕ НА БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АЙРОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЩИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЕЛИ ПЛАСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛЕНИКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЛЯРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БОЙНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРОШ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛЕШАНИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИСОКА ПОЛЯНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВИШЕГРАД

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВОЛОВАРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЛУХАР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА КРЕПОСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДОВНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕНЧЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЖИНЗИФОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДЕЛИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВИНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЕЛЕНИКОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗИМЗЕЛЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ИВАНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЛОЯНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОБИЛЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОНЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОСТИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАЙНО СЕЛО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЬОСЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЮЛЯКОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАКЕДОНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МИЛАДИНОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МУРГОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЪДРЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО НЕВЕСТИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОПЪЛЧЕНСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕШНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОСТРОВИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОХЛЮВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАНЧЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕПЕЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕРПЕРЕК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТЛИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОВЕТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПРИЛЕПЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАНИ ЛИСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕНЬОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РЕЗБАРЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕДЛОВИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СИПЕЙ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛНА ГЛАВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОЛИЩЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЕМОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРЕМЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТРИ МОГИЛИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРЕШИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНА СКАЛА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИЛИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧИФЛИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ШИРОКО ПОЛЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЯСТРЕБ

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 214 / 21.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадена оставка от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

 • № 213 / 13.05.2021

  относно: Приемане на решение за уведомяване на ЦИК да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали

 • № 212 / 10.05.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.Прекратяване на пълномощията на избран кмет на кметство с. Охлювец, община Кърджали, област Кърджали на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА.

всички решения