Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 433
Кърджали, 16.04.2018

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на Ерай Ракъб Мюмюн, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали.

     За да постанови настоящето решение ОИК – Кърджали взе предвид следното:

    На 28.03.2018г. Общинска избирателна комисия – Кърджали е сезирана от Божидар Петров Стоянов, Общински съветник от групата на ”БСП” със СИГНАЛ входиран в общият регистър с вх. №477 от 28.03.2018г., с който същият сезира комисията за нарушение изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, извършено от Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали.

     Във връзка със Сигнала  Общинска избирателна комисия – Кърджали проведе на 29.03.2018г. заседание на което след обсъждане се взе протоколно решение за текст на писмо до АВ, ТР, Служба по регистрация  – Кърджали, гр.Кърджали, с което да се изискат официални документи от партидата на: ЕТ “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Кърджали, с.Бели пласт, както следва:

    І.Заверени копия от документите подадени и регистрирани със Заявление В1 №20110803094031 по интернет за вписване, вписването на което е направено видно от партидата на търговеца под №20110810122114, както следва: Друг Протокол – решение; Изрично писмено пълномощно; Удостоверение за уведомяване на териториарната дирекция на НАП по чл.77, ал.1 от ДОПК; Договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите;

    ІІ.Заверено копие от подаденото и регистрирано Заявление А1 №20171219144637, ведно с приложените към него документи, както следва:  Удостоверение по чл.5, ал.1 от КСО; Удостоверение за уведомяване на териториарната дирекция на НАП по чл.77, ал.1 от ДОПК;

    ІІІ. Удостоверение за актуално състояние с история на фирма ЕТ “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Кърджали, с.Бели пласт.

    На 03.04.2018г. Общинска избирателна комисия проведе заседание на което се разгледа полученото в комисията на 02.04.2018г. от АВ, ТР, Служба по регистрация  – Кърджали, гр.Кърджали писмо с техен изх. рег. №ТР – 29/02.04.2018г., ведно с приложени към него документи, както следва:

     1.Заявление В1 с №20110803094031, ведно с: Протокол от решение на едноличният собственик на капитала на “ЕСЕТРА КОМЕРС“ ЕООД; - Изрично писмено пълномощно; - Удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК; - Договор за покупко-продажба на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите;

     2.Заявление А1 с №20171219144637, ведно с: Удостоверение по чл.5, ал.1 от КСО;  Удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК;

    3.Удостоверение за актуално състояние с история за периода от 01.01.2008г. до 02.04.2018г. на ЕТ “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, с изх. №20180402083736.

     От горните документи Общинска избирателна комисия констатира факта, че считано до 19.12.2017г., когато Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали е подал Заявление А1 с №20171219144637 за заличаване в ТР на фирмата на ЕТ “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, фирмата е действаща.

     С установяване на този факт на практика Общинска избирателна комисия  констатира, че Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали не е изпълнил в срок изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

     Във връзка с констатиранато нарушение извършено от Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали Общинска избирателна комисия – Кърджали на 03.04.2018г. с протоколно решение гласува текста на писмото, с което уведомава същия за констатираният факт, както и че този факт е основание за прекратяване на пълномощията му като Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали и че същият има право на основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА на писмено възражение пред ОИК – Кърджали.

     Писмото до Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали е изпратено с обратна разписка чрез куриерска фирма ЕКОНТ на 04.04.2018г. От обратната разписка е видно, че Г-н Ерай Ракъб Мюмюн е получил писмото на 11.04.2018г.

     В законовият срок от Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали в Общинска избирателна комисия е постъпило Възражение входирано под №482/13.04.2018г. на общият входящ регистър.

    С Възражението си Г-н Мюмюн твърди, че според него не са налице предвидените в закона обстоятелства по чл.42, ал.1 от ЗМСМА за прекратяване на пълномощията му като Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, тъй като в частност не се установявало неизпълнение на задължението по чл.41, ал.3 от ЗМСМА от негова страна. За тези си твърдения същият излага следното съображение:

     “Съгласно чл.41, ал.3 от ЗМСМА: В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по чл.41, ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

     Според Г-н Мюмюн при избирането му за кмет той не е заемал длъжност нито е осъществявал дейност по чл.41, ал.1 от ЗМСМА. Твърди, че не е извършвал търговска дейност по смисъла на Търговският закон, тъй като не е бил контрольор, управител или прокурист в търговско дружество, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор, нито пък е участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.

      Във Възражението Г-н Мюмюн заявява, че в действителност преди да бъде избран за Кмет на Кметство Бели пласт още през 2011г. бил предприел действия, с които е прекратил търговската си дейност. Твърди, че на 28.07.2011г. в качеството си на едноличен търговец  с фирма “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, като продавач подписал договор за покупко – продажба на търговско предприятие и счита че по този начин е прехвърлил на купувача “ЕСЕТРА КОМЕРС“ ЕООД правото на собственост върху търговското си предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяването на търговската му дейност. За целта договорът бил в изискуемата от закона форма и с нотариална заверка на подписите на страните по него. Според него съгласно чл.6 от горе цитираният договор по този начин той бил прекратил търговската си дейност.

    Във Възражението си Г-н Мюмюн не отрича факта, че след избирането му за Кмет на кметство Бели пласт през месец декември 2017г. предприел действия по заличаването на Едноличен търговец с фирма “ЕРИ – 73 – Ерай Мюмюн“, с ЕИК 108017853, което според него не обосновава извода за неизпълнение на задължението му по чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Според него разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА  изисква действия само по прекратяване на търговската дейност, но не изисква действия по заличаване на търговеца. С оглед на тези си твърдения същият счита, че не е налице от негова страна неизпълнение на задължението по чл.41, ал.3 от ЗМСМА и моли да се уважи неговото възражение.

     От гореизложеното ОИК – Кърджали установи по безспорен начин следните факти:

     С Решение №281/01.11.2015г. на ОИК – Кърджали Г-н Ерай Ракъб Мюмюн, с  ЕГН *** е обявен за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали. На същият е издадено Удостоверение за избран Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали с № КК - 94/ 01.11.2015 г. на ОИК – Кърджали.

      Видно от документите на АВ, Служба по регистрация – Кърджали приложени към писмо с техен изх. рег. №ТР – 29/02.04.2018г., както следва:

      1.Заявление В1 с №20110803094031 и приложените към него документи:

     От Протокол от решение на едноличният собственик на капитала на “ЕСЕТРА КОМЕРС“ ЕООД е видно, че едноличният собственик е взел решение да закупи следното търговско предприятие с фирма ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички ДМА и съоръжения по баланса на посочения едноличен търговец, ведно притежаваните от търговеца моторни превозни средства и движими вещи, както и ведно с правата по притежаваните от едноличния търговец лицензи, патенти и права на водоползване, за сумата от 150 000 /сто и петдесет/ хиляди лева.

     От Удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК е видно, че Г-н  Ерай Мюмюн е уведомил НАП с уведомление №09301100009809/11.04.2011г. за намерението си за предстоящо подаване на заявление за подлежащо вписване на обстоятелство пред АВ, а именно: прехвърляне на предприятието по чл.15 от ТЗ.

     От Договор за покупко-продажба на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите е видно, че Г-н  Ерай Мюмюн продава на “ЕСЕТРА КОМЕРС“ ЕООД правото на собственост върху търговско си предприятие с фирма ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички движими вещи, лицензи, патенти и права на водоползване за сумата от 150 000 /сто и петдесет/ хиляди лева.

  1. Заявление А1 с №20171219144637, Г-н Ерай Мюмюн е поискал на 19.12.2017г. от АВ заличаването в търговския регистър на фирмата си ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853.

      От Удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК е видно, че Г-н  Ерай Мюмюн е уведомил НАП с уведомление №09301701876698/24.11.2017г. за намерението си за предстоящо подаване на заявление за подлежащо вписване на обстоятелство пред АВ, а именно: заличаване на едноличен търговец.

       Съгласно чл.58, ал. 1, т. 4 от ТЗ едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочва предметът на дейност.

       Съгласно чл.60а, т. 1 от ТЗ вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;

     От горното е видно, че действително Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали е предприел действия още през 2011г. за прехвърляне на търговското предприятие на едноличният търговец по чл.15 от ТЗ на 03.08.2011г., но не и действия за прекратяване на търговската си регистрация, както изисква търговския закон.

      На практика фирмата на едноличният търговец "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853 съществува като действаща такава и формално той продължава да е такъв, с което на практика формално осъществява забраната по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, защото макар и да не извършва фактическа дейност едноличният търговец съществува в гражданският оборот и за него се пораждат определени права и задължения по повод факта, че съществува като такъв правен субект – едноличен търговец.

      Законодателят е установил реда за прекратяване на търговската дейност на ЕТ с оглед предотвратяване  и недопускане неправомерно влияние  и конфликт на интереси. А наличието на търговска регистрация е достатъчно формално основание, за да се изпълни както съставът на чл.41, ал.1 от ЗМСМА така и този на чл.41, ал.3 от същият закон, независимо дали Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт е осъществявал такава дейност или не.

     Гореизложеното установява по безспорен начин, че Г- н Ерай Ракъб Мюмюн - Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали не е изпълнил задължението си по чл.41, ал.3 от ЗМСМА и в продължение на повече от две години заема длъжността Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали при наличието на предпоставки за несъвместимост. 

     Независимо от твърдението на Ерай Ракъб Мюмюн в представеното от него Възражение  от разпоредбата на Чл. 60а. от ТЗ  следва извода, че когато се касае за фирма на едноличен търговец прекратяването на дейността се извършва със заличаването на едноличният търговец, а не с прехвърлянето на предприятието по чл.15 от ТЗ, защото с прехвърлянето на търговското предприятие дейността не се прекратява,  а продължава да се осъществява от друго лице – правоприемника.

     След като е прехвърлил търговското предприятие чрез Договор за покупко-продажба на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите Г-н  Ерай Ракъб Мюмюн е следвало да заличи фирмата на ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853, като подаде и заявление за заличаване от търговският регистър, което действие е видно от Заявление А1 с №20171219144637  за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец е предприето на 19.12.2017г. от Г- н Ерай Ракъб Мюмюн– Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали.

     Общинска избирателна комисия – Кърджали констатира, че дефакто и деюре  Г-н Ерай Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали в законовият срок  по чл.41, ал.3 от ЗМСМА не е предприел действията вменени му с разпоредбата на този закон.

     Регистрацията на Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали като едноличен търговец с фирма  ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853, обуславя наличието на хипотезата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

     Наличието на търговска регистрация на фирма ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853 със собственик Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали предполага осъществяването на дейност по смисъла на Търговският закон.

     Видно от гореизложеното Г-н Ерай Ракъб Мюмюн – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали не е изпълнил задълженията си по чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Същият не е  предприел необходимите действия в едномесечният срок от обявяването му за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали за прекратяване  дейността на едноличния търговец, а имемнно фирмата на която е собствентик  ЕТ "Ери - 73 - Ерай Ракъб" с ЕИК 108017853, със седалище и адрес на управление: България, с.Бели пласт,  обл.Кърджали, общ.Кърджали и заличаването й в търговският регистър съгласно  чл.60а от ТЗ, както и да уведоми писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

    Предвид горните факти Общинската избирателна комисия – Кърджали констатира наличието на несъвместимост за Г-н Ерай Ракъб Мюмюн за заемане на длъжнастта Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, което обстоятелство с оглед императивната норма на закона задължава Общинска избирателна комисия - Кърджали  да прекрати предсрочно пълномощията на Кмета на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали  Г-н Ерай Ракъб Мюмюн на основание чл.42, ал.3 във връзка с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

      На основание гореизложените факти, Общинска избирателна комисия - Кърджали установява, че е налична материалната предпоставка за прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали – Ерай Ракъб Мюмюн, с ЕГН ***, поради което и на основание чл.42, ал.3 във вр. с чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 март 2018г.), Общинска избирателна комисия – Кърджали

РЕШИ:

     1/.ПРЕКРАТЯВА пълномощията на ЕРАЙ РАКЪБ МЮМЮН, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали, обявен с Решение №281/01.11.2015г. на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

      2/.ОБЕЗСИЛВА издаденото на ЕРАЙ РАКЪБ МЮМЮН, с ЕГН *** - Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, УДОСТОВЕРЕНИЕ № КК – 94/01.11.2015 г. за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали по образец на ЦИК (Приложение №90 – МИ).

      Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок на основание чл.42, ал.5 от ЗМСМА по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

       На основание чл.42, ал.5, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

     По така предложеният проект на решение: Общинска избирателна комисия не постигна мнозинство от 2/3(две трети) от присъстващите 13(тринадесет) членове на комисията за приемане на предложеният проект на решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на ЕРАЙ РАКЪБ МЮМЮН, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали, обявен с Решение №281/01.11.2015г. на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

     От присъстващите общо 13 (тринадесет) членове на ОИК – Кърджали гласували ЗА проекта: 7(седем)члена: Антоанета Юрукова, Иван Робов, Калина Митева, Кольо Ангелов, Невена Керезова, Росица Златанова, Руси Латунов  и гласували ПРОТИВ проекта: 6(шест)члена: Петър Бояджиев, Фахри Хасан, Бисер Милев, Дениз Насуфов, Нели Бъклева, Сабри Хайрула, от което следва, че не е налице изискуемото мнозинство от две трети от присъстващите общо 13 (тринадесет) членове на ОИК – Кърджали за приемане на решението.

      Мотивирани от изложеното и на основание чл.87, ал.1  във вр. с чл.85, ал.4 от ИК, Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

      ПОСТАНОВЯВА решение за ОТХВЪРЛЯНЕ по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК на предложеният проект на РЕШЕНИЕ за ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на ЕРАЙ РАКЪБ МЮМЮН, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали, обявен с Решение №281/01.11.2015г. на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Бели пласт, общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

      Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 18.04.2018 в 15:51 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения