Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 394
Кърджали, 02.11.2017

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на Халил Халибрям Апти, с ЕГН *** - обявен за избран за общински съветник с Решение №181 от 27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, от листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС” .

      За да постанови настоящето решение ОИК – Кърджали взе предвид следното:

      В Общинска избирателна комисия – Кърджали е постъпило писмо от Председателя на Общински съвет – Кърджали, писмо входирано под №431/01.11.2017г. на общият входящ регистър на комисията, с което уведомява Комисията за настъпило обстоятелство по чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА, а именно за смъртта на общинския съветник Халил Халибрям Апти, с ЕГН ***. Към писмото е приложено копие от препис – извлечение от акт за смърт.

      С писмото се иска  ОИК – Кърджали да обяви за избран за общински съветник следващият в листата на партия ”Движение за права  и свободи - ДПС” .

     Видно от Решение №181/27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, Общинската избирателна комисия е обявила Г-н Халил Халибрям Апти, с ЕГН *** за избран за общински съветник от листата на партия ”Движение за права  и свободи - ДПС” , в което решение същият е под №24.

      Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.4, т.13 и във връзка с ал.7 на чл.30 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно доп., ДВ. бр.51 от 5.07.2016г.). и  чл.87, ал.1, т.24 и чл.458, ал.1 от ИК, ОИК – Кърджали

                         РЕШИ:

       1/.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ АПТИ, с ЕГН *** - обявен за избран за общински съветник с Решение №181 от 27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, от листата на партия ”Движение за права и свободи – ДПС”.

    2/.ОБЕЗСИЛВА издаденото на ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМ АПТИ, с ЕГН ***, УДОСТОВЕРЕНИЕ №ОС–24/27.10.2015г., с което е обявен за избран за общински съветник в община Кърджали, издигнат от партия ”Движение за права и свободи - ДПС” по образец на ЦИК (Приложение №89 – МИ).

       3/.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият от листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС” АЛИЕ ИБРАХИМ ИБРАХИМ, с ЕГН *** и издава на същата удостоверение за избрана за общински съветник по образец на ЦИК (Приложение №89 – МИ).

       Решението на Общинската избирателна комисия съгласно чл.30, ал.8, изречение първо от ЗМСМА е окончателно и влиза в сила от постановяването му.

      На основание чл.30, ал.8, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 03.11.2017 в 13:26 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения