Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 391
Кърджали, 05.06.2017

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ предсрочно пълномощията на Себахат Мюззеки Неджиб, с ЕГН *** – обявена за избрана за общински съветник с Решение №181 от 27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, от листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС”.

     След като се запозна с постъпилите в общинска избирателна комисия  документи и за да постанови настоящето решение ОИК – Кърджали взе предвид следното:

     1.По компетентност до Общинска избирателна комисия - Кърджали е изпратено писмо от ЦИК, входирано под №407/12.05.2017г. на общият входящ регистър на комисията, с което сезират за изпратени до тях, както следва:

     - писмо – сигнал с техен вх.№МИ-22-5/2017г. от Гюлбахар Байрям Тахир от гр.Кърджали, с което същата е сезирала ЦИК за това, че е разбрала, че повече от 6/шест/ месеца общински съветници в Общински съвет  гр.Кърджали: М.И.А. и Себахат Мюззеки Неджиб не участват в работата на Общинският съвет, както и че според нея по закон и морал такива хора нямат място в обществените дела и

      - сигнал с техен вх.№МИ-22-6/2017г. от Шенай Хасан Младенова от гр.Кърджали, с което същата е сезирала ЦИК за това, че е разбрала от медиите, че повече от 6/шест/ месеца общински съветници в Общински съвет  гр.Кърджали: М.И.А. и Себахат Мюззеки Неджиб са прекъснали връзка  с общинският съвет и с избирателите. Същата счита, че на обществото са нужни дейни хора, затова е нужно да ги заместят точно такива, поради което се е обърнала към ЦИК за отношение и вземане на мерки за този според нея произвол.

      2.В ОИК – Кърджали е постъпило писмо - сигнал от Гариб Рафет Назиф, което е входирано под №408/12.05.2017г. на общият входящ регистър и

      3.В  ОИК – Кърджали е постъпил сигнал от Шерифе Хасан Ибрям,  което е входирано под №409/12.05.2017г. на общият входящ регистър,  

с които те сезират ОИК – Кърджали за отсъствие от работата на Общинският съвет за повече от 6/шест/ месеца на общинските съветнички М.И.А. и Себахат Мюззеки Неджиб.

      Във връзка с гореизложеното ОИК – Кърджали изиска от Общински съвет – Кърджали справка за общинските съветнички: М.И.А. и Себахат Мюззеки Неджиб за периода от 01.01.2016г. до 30.04.2017г., която да съдържа всички присъствия и отсъствия по дати и сесии, както и на какви основания същите са отсъствали от заседанията на ОбС – Кърджали. За отсъствията има ли писмено уведомяване от тяхна страна до Председателя на ОбС – Кърджали, както и имат ли отсъствия по неуважителни причини? Колко и на кои дати?

     4.Във връзка с направеното от страна на Общинска избирателна комисия – Кърджали искане до Председателят на ОбС – Кърджали в комисията е постъпила справка заведена под вх.№410/17 май 2017г. на общият входящ регистър от която е видно, следното:  Г-жа Себахат Мюззеки Неджиб – общински съветник при ОбС – Кърджали е отсъствала от заседания на ОбС – Кърджали за периода от месец Септември.2016г. до 30.04.2017г. Същата има общо 8/осем/ поредни отсъствия от заседания на ОбС – Кърджали. От справката е видно, че за всяко едно от отсъствията липсва писменно уведомление, което е в нарушение на императивната правната норма на Чл. 30, ал. (4), т.5  от ЗМСМА.

     5.В срок с писмо с изходящ №164/19.05.2017г. на общият изходящ регистър на комисията, ОИК – Кърджали е уведомила Г-жа Себахат Мюззеки Неджиб – общински съветник при ОбС – Кърджали за гореизложеното  и е указал на същата, че в тридневен срок от получаване на писменото уведомление за тези обстоятелства тя  може да направи писменно възражение пред комисията, съгласно чл.30, ал.6 от ЗМСМА.

      6.В законовият срок по чл.30, ал.6 от ЗМСМА от  Г-жа Себахат Мюззеки Неджиб – общински съветник при ОбС – Кърджали е постъпило възражение, което е входирано в общият входащ регистър на общинската избарателна комисия под №416/2 юни.2017г., към което са приложени – 3/три/ броя болнични листове, Заповед №135/15.01.2017г., издадена от Народно читалище ”Юмер Лютфи 1993г.” и Заявление – Декларация за изплащане на парично обезщетение при бременост и раждане на основание чл.50, ал.1 и чл.51 от КСО – Приложение №2 към чл.4, т.1.

      С възражението си Г-жа Себахат Мюззеки Неджиб – общински съветник при ОбС – Кърджали твърди, че според нея не са налице законовите предпоставки, които да обусляват прекратяване на правомощията и като общински съветник. Твърди също така, че за всички свои отсътвия от проведените заседания на ОбС – Кърджали е уведомявала Председателят на ОбС като е представяла необходимите документи сочещи уважителните причини за неините отсъствия.

      Както от справката на ОбС – Кърджали, така и от възражението направено от Себахат Мюззеки Неджиб – общински съветник при ОбС – Кърджали е видно, следното: за 2017г. Себахат Мюззеки Неджиб, в качеството си на общински съветник има четири последователни отсъствия  - неучастия в заседания на ОбС – Кърджали, а именно: 27.01.2017г., 20.02.2017г., 30.03.2017г. и 25.04.2017г., за всяко едно от които липсва писменно уведомление така, както изисква: Чл. 30, ал. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 69 от 1999г., в сила от 03.08.1999г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

  1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 1995г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2000г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2003г., в сила от 27.10.2003г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006г.) когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината; от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

      Видно от Решение №181/27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, Общинската избирателна комисия е обявила Себахат Мюззеки Неджиб за избрана за общински съветник от листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС”, в което решение същата е под №21.

       От гореизложеното се установи по безспорен начин, че Себахат Мюззеки Неджиб действително е отсъствала от заседания на ОбС – Кърджали, в качеството си на общински съветник и има четири последователни отсъствия  - неучастия в заседания на ОбС – Кърджали, а именно: 27.01.2017г., 20.02.2017г., 30.03.2017г. и 25.04.2017г., за всяко едно от които липсва писменно уведомление в нарушение императивната правната норма на Чл. 30. ал. (4), т.5  от ЗМСМА.

      Неизпълнението на визираното по–горе задължение от страна на Себахат Мюззеки Неджиб в качеството й на общински съветник при ОбС – Кърджали представлява самостоятелно основание за предсрочното прекратяване на пълномощията й на общински съветник при ОбС – Кърджали.

      Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия  - Кърджали установява че са налице условията за предсрочно прекратяване пълномощията на Себахат Мюззеки Неджиб, с ЕГН *** на  общински съветник при ОбС – Кърджали, поради което и на основание чл.30, ал.4, т.5 и ал.6 на чл.30 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно доп., ДВ. бр.51 от 5.07.2016г.). и  във вр. с чл.87, ал.1, т.24 и чл.458, ал.1 от ИК  за обявяване за избран следващия в листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС”, ОИК – Кърджали

 РЕШИ:

       1/.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Себахат Мюззеки Неджиб, с ЕГН *** - обявена за избрана за общински съветник с Решение №181 от 27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, от листата на партия ”Движение за права и свободи - ДПС”.

       2/.ОБЕЗСИЛВА издаденото на Себахат Мюззеки Неджиб, с ЕГН ***, УДОСТОВЕРЕНИЕ № ОС – 21/27.10.2015г., с което е обявена за избрана за общински съветник в община Кърджали, издигната от ”Движение за права и свободи - ДПС” (по образец на ЦИК – Приложение №89 – МИ).

       3/.ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващият от листата на ”Движение за права и свободи - ДПС” Миглена Веселинова Топалова, с ЕГН *** и издава на същата удостоверение за избран за общински съветник в община Кърджали (по образец на ЦИК – Приложение №89 – МИ).

        Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

       На основание чл.30, ал.8, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 06.06.2017 в 14:35 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения