Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 396
Кърджали, 14.12.2017

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на ЛЯТИФ МЕХМЕД РАСИМ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали.

     За да постанови настоящото решение Общинска избирателна комисия – Кърджали взе предвид следните факти:

    В ОИК – Кърджали е постъпил Сигнал с вх. №438/11.12.2017г. от Божидар Петров Стоянов, Общински съветник от групата на ”БСП Лява България”, с който сезира Комисията за нарушаване на забраните  в  чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА  от Лятиф Мехмед Расим– кмет на кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали.

     Сигнала е с разпечатка на Копие от Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „Мехтехсервиз” ООД, с.Звиница, общ.Кърджали от 20.09.2017г., където се вижда, че Лятиф Мехмед Расим – кмет на кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали е бил пълномощник на Мехмед Лятиф Расим при подписването на Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „МЕХТЕХСЕРВИЗ” ООД, с.Звиница, общ.Кърджали. Лятиф Мехмед Расим - кмет на кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали e бил редовно упълномощен с Пълномощно изх.№65/19.09.2017г., заверено от Тахир Апти Салим, завеждащ нотариална служба при кметство с.Бащино, общ.Кърджали.

     Във връзка с визирания по-горе Сигнал с вх. №438/11.12.2017г. от Божидар Петров Стоянов, общински съветник от групата на ”БСП Лява България” за нарушаване на забраните  в  чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА  от Лятиф Мехмед Расим– кмет на кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали, ОИК - Кърджали проведе заседание на 12.12.2017г.

     На проведеното от ОИК - Кърджали заседание на 12.12.2017г. във връзка със Сигнала, Комисията провери дали единният граждански номер е идентичен с този на посоченото в сигнала лице и установи факта, че посоченото лице е действително Кмета на Кметство Мост – Лятиф Мехмед Расим.

     Взе се протоколно решение да се изиска с писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, Служба по вписванията – Кърджали по партидата на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, със седалище и адрес на управление: с.Звиница, ул. “Първа“ №35, общ.Кърджали, подадени със Заявление образец А 4  №20170921182341 следните документи: 1/.Заверено копие от актуален дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144 от 20.09.2017г.; 2/.Изрично писмено пълномощно №65/19.09.2017г. заверено от Тахир Апти Салим, завеждащ нотариалната служба  при Кметство с.Бащино, с което Лятиф Мехмед Расим, с ЕГН ***  е редовно упълномощен от Мехмед Лятиф Расим, с ЕГН ***, да го представлява пред  дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144; 3/.Протокол от общо събрание на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, проведено на 20.09.2017г., както и Удостоверение за актуално състояние с история на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144.

     Във връзка с направеното от Общинската избирателна комисия писмено искане до АВ, Служба по регистрацията – гр.Кърджали ОИК - Кърджали получи писмен отговор с писмо с техен изходящ №ТР–164/13.12.2017г. ведно със заверени  копия от приложените по Заявление А4, с вх. №20170921182341, документи, както следва: Актуален дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница от 20.09.2017г.; Пълномощно с изх. №65/19.09.2017г. заверено от Тахир Апти Салим, завеждащ нотариална служба при кметство с.Бащино, общ.Кърджали; Протокол №3 от 20.09.2017г.  от Общо събрание на дружество “Мехтехсервиз“ ООД и Удостоверение за актуално състояние с изх. №20171213143255 от 13.12.2017г. с история за периода 01.01.2008г. до 13.12.2017г. на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144.

     На проведеното на 14.12.2017г. заседание на ОИК – Кърджали, Комисията  разгледа получените от АВ, Служба по регистрация – Кърджали документи и направи съответните разисквания. От докуметите Комисията констатира следните факти:

     От Удостоверение за актуално състояние с изх. №20171213143255 от 13.12.2017г. с история на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, издадено от АВ, Служба по регистрация – Кърджали  е видно, че към 13.12.2017г. действително   Г-н Мехмед Лятиф Расим, с ЕГН ***  е съдружник във въпросното дружество.

     От завереното копие от дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница се констатира следното:

     Лятиф Мехмед Расим с ЕГН ***  e бил редовно упълномощен с Пълномощно изх.№65/19.09.2017г.  от Мехмед Лятиф Расим с ЕГН *** да го представлява като съдружник при сключването на актуализираният договор на дружеството.  Видно от актуалният дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144 от 20.09.2017г. договорът е подписан от  Лятиф Мехмед Расим – кмет на кметство Мост, общ.Кърджали.

     Съгласно така подписаният актуален дружествен договор на “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144 от 20.09.2017г:   

чл.8. Задължения на съдружниците:

Всеки съдружник е длъжен:

т.2. Да участва  в управлението на дружеството.

чл.9.Органите на управление на дружеството са:

т.1. Общото събрание на съдружниците.

чл.10. Общото събрание се състои от всички съдружници.

     От завереното копие на Протокол №3 от 20.09.2017г.  от Общо събрание на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница се констатира следното:

Лятиф Мехмед Расим - кмет на кметство Мост, общ.Кърджали е взел участие в същото, като е подписал и съответните документи.

     Общото събрание на съдружниците е било свикано при следния дневен ред:

     1.Вземане на решение за продажба на дружествени дялове и напускане на съдружник, чрез продажба на дружествен дял;

     2.Промяна на дружествения договор;

     3.Приемане на актуализиран дружествен договор на дружеството.

    От завереното копие на Пълномощно с изх. №65/19.09.2017г. заверено от Тахир Апти Салим, завеждащ нотариална служба при кметство с.Бащино, общ.Кърджали, се констатира следното:

     Лятиф Мехмед Расим с ЕГН *** е  бил упълномощен с Пълномощно  с изх. №65/19.09.2017г.  от Мехмед Лятиф Расим с ЕГН *** да го представлява  при провежданите  Общи събрания на “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница, като гласува от негово име както намери за добре по всички точки от дневния ред. Пълномощното е безсрочно до оттеглянето му по съответния законов ред.

      От гореизложеното ОИК – Кърджали констатира по безспорен начин следните факти:

     С Решение №214/27.10.2015г., Общинска избирателна комисия – Кърджали, е обявила Лятиф Мехмед Расим, с ЕГН *** за избран  за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали на първи тур, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС получил 418 действителни гласове.

     Лятиф Мехмед Расим, в качеството му на пълномощник на Мехмед Лятиф Расим с ЕГН *** е нарушил разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗМСМА, като е взел непосредствено участие в Общото събрание на дружество Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница, проведено на 20.09.2017г., което се явява Управителен орган на дружеството.

      Той е подписал надлежно Протокола от Общото събрание, проведено на 20.09.2017г. и претият от Общото събрание, актуализиран дружествен договор.

     От Пълномощно с изх.№65/19.09.2017г. се установява, че то важи безсрочно и по този начин пълномощника Лятиф Мехмед Расим с ЕГН *** може да участва многократно в Управителния орган /Общо събрание/ на дружеството, което се явява непосредствено нарушение на императивната норма на закона.

      Законодателят в императивната норма на чл.41, ал.1 от ЗМСМА визира: “  Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

     Нарушението на императивната норма на чл.41, ал.1 от ЗМСМА от Лятиф Мехмед Расим с ЕГН *** – Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали е основание за предсрочно прекратяване пълномощията на същия като Кмет на Кметство Мост, община Кърджали.

     Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия - Кърджали констатира, че са налице основанията за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Мост, общ.Кърджали Лятиф Мехмед Расим, поради което на основание чл.42, ал.4 от ЗМСМА във чл.42, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно изм. ДВ. бр.99 от 12  Декември 2017г.), Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

    1.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Лятиф Мехмед Расим, с ЕГН *** - Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали, обл.Кърджали, обявен с Решение №214/27.10.2015г., на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Мост,  общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

     2.ОБЕЗСИЛВА издаденото на Лятиф Мехмед Расим, с ЕГН ***, УДОСТОВЕРЕНИЕ №КК – 32/27.10.2015г.. за избран за Кмет на Кметство Мост, общ.Кърджали (по образец на ЦИК – Приложение №90 – МИ).

      Решението на Общинската избирателна комисия на основание чл.42, ал.5  изречение първо от ЗМСМА е окончателно и влиза в сила от постановяването му.

     На основание чл.42, ал.5, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Зам. председател: Петър Георгиев Бояджиев

* Публикувано на 15.12.2017 в 15:31 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения