Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 395
Кърджали, 14.11.2017

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на Юксел Якуб Бекир, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали.

     За да постанови настоящето решение ОИК – Кърджали взе предвид следното:

     На 26.10.2017г. в Общинска избирателна комисия – Кърджали постъпи по компетентност от ЦИК СИГНАЛ от Лина Мартинова Сатълмъш, с вх.№429/26.10.2017г., с който сезира за нарушение изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, извършено от Юксел Якуб Бекир – Кмет на Кметство Енчец,общ.Кърджали.

     Във връзка със Сигнала  Общинска избирателна комисия – Кърджали проведе на 27.10.2017г. заседание на което след обсъждане се взе протоколно решение за текст на писмо до АВ, ТР, Служба по регистрация  – Кърджали, гр.Кърджали, с което да се изиска от  същата официално следният документ: Удостоверение за актуално състояние с история на фирма ЕТ “ ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК 108042949, със седалище и адрес на управление: обл.Кърджали, общ.Кърджали, с.Енчец, ул.“Първа“ №21.   

    На 31.10.2017г. ОИК – Кърджали проведе заседание на което се разгледа полученото в комисията на 30.10.2017г. от АВ, ТР, Служба по регистрация  – Кърджали, гр.Кърджали писмо с техен изх. рег. №ТР – 142/30.10.2017г. с приложено към него УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх.№20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация  – Кърджали с история на фирма ЕТ“ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949, със седалище и адрес на управление: България, с.Енчец,  обл.Кърджали, общ.Кърджали, ул.“Първа“ №21. Писмото е входирано в общия входящ регистър на  ОИК – Кърджали под №430/30.10.2017г.

     От УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх. №20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация  – Кърджали с история на фирма ЕТ“ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949, със седалище и адрес на управление: България, с.Енчец,  обл.Кърджали, общ.Кърджали, ул.“Първа“ №21 Общинска избирателна комисия – Кърджали констатира факта, че към 30.10.2017г. фирмата е действаща и собственик на същата е Г-н Юксел Якуб Бекир, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали.

     С установяване на този факт на практика Общинска избирателна комисия – Кърджали констатира, че Г-н Юксел Якуб Бекир, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали не е изпълнил разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

    Във връзка с констатиранато нарушение от страна на Г-н Юксел Якуб Бекир – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали  Общинска избирателна комисия – Кърджали взе протоколно решение по силата на което прогласува текста на писмото, с което уведомава същия за констатираният факт, както и че той е основание за прекратяване на пълномощията му като Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали, както и че същият има право на основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА на писмено възражение пред ОИК – Кърджали. Писмото до Г-н Юксел Якуб Бекир – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали бе изпратено с обратна разписка чрез Български пощи.

    В законовият срок от Г-н Юксел Якуб Бекир – Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали в Общинска избирателна комисия – Кърджали постъпи Възражение входирано под №432/09.11.2017г. на общият входящ регистър. Към Възражението са приложени като доказателства следните документи: 1.Копие от нотариално заверен Договор за дарение на търговско предприятие; 2.Копие от Удостоверение с изх.№20111107105404/07.11.2011г. на АВ, Служба по регистрация – Кърджали с история.; 3.Удостоверение №5503-08-03#1-03/06.11.2017г. на НОИ, ТП – Кърджали.

     Г-н Бекир счита, че на основание документите приложени към Възражението същият не е нарушил изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

     От гореизложеното ОИК – Кърджали установи по безспорен начин следните факти:

    С Решение №199/27.10.2015г. на ОИК – Кърджали Г-н Юксел Якуб Бекир, с  ЕГН *** е обявен за избран за Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали. На същият е издадено Удостоверение за избран кмет на кметство Енчец, общ.Кърджали с № КК - 17/ 27.10.2015 г. на ОИК – Кърджали.

     Видно от УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх. №20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация  – Кърджали с история на фирма ЕТ “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949 едноличният търговец съществува като действащ такъв и формално продължава да е такъв, с което на практика формално осъществява забраната по чл.41, ал.3 от ЗМСМА, защото макар и да не извършва фактическа дейност едноличният търговец съществува в гражданският оборот и за него се пораждат определени права и задължения по повод факта, че съществува като такъв правен субект – едноличен търговец. От УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх. №20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация – Кърджали безспорно се установява, че Г- н Юксел Якуб Бекир не е изпълнил задължението си по чл.41, ал.3 от ЗМСМА и в продължение на повече от две години заема длъжността Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали при наличието на предпоставки за несъвместимост. 

     УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх. №20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация  – Кърджали с история на фирма ЕТ “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949 потвърждава достоверността на СИГНАЛА от Лина Мартинова Сатълмъш, с вх.№429/26.10.2017г., с който сезира за нарушение изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, извършено от Юксел Якуб Бекир – Кмет на Кметство Енчец,общ.Кърджали.

     Независимо от твърдението на Г-н Юксел Якуб Бекир в представеното от него Възражение  ТЗ е посочил изрично как се процедира, а именно: Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:

  1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;

     След като е прехвърлил търговското предприятие чрез нотариално заверен Договор за дарение на търговско предприятие Г-н Юксел Якуб Бекир е следвало да заличи фирмата на ЕТ “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949, със седалище и адрес на управление: България, с.Енчец,  обл.Кърджали, общ.Кърджали, ул.“Първа“ №21 като подаде и заявление за заличаване от търговският регистър, което действие е видно от УДОСТОВЕРЕНИЕ за АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ с изх. №20171030105521 от 30.10.2017г. на АВ, Служба по регистрация  – Кърджали с история на фирма ЕТ“ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949 той не е предприел.

     Регистрацията на Г-н Юксел Якуб Бекир като едноличен търговец с фирма  “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949 обуславя наличието на хипотезата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Наличието на търговска регистрация на фирма ЕТ “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949 със собственик Г-н Юксел Якуб Бекир предполага осъществяването на дейност по смисъла на чл.2 от ТЗ.

     Видно от гореизложеното Г-н Юксел Якуб Бекир - Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали не е изпълнил задълженията си по чл.41, ал.3 от ЗМСМА. Същият не е  предприел необходимите действия в едномесечният срок от обявяването му за избран за Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали за прекратяване  дейността на едноличния търговец, а имемнно фирмата на която е собствентик  ЕТ “ЮСОН – ЮКСЕЛ БЕКИР“, с ЕИК – 108042949, със седалище и адрес на управление: България, с.Енчец,  обл.Кърджали, общ.Кърджали, ул.“Първа“ №21 и заличаването й в търговският регистър.

     Вземайки предвид горните факти Общинската избирателна комисия – Кърджали констатира наличието на несъвместимост за Г-н Юксел Якуб Бекир за заемане на длъжнастта Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали, което обстоятелство с оглед императивната норма на закона задължава Общинска избирателна комисия - Кърджали  да прекрати предсрочно правомощията на Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали - Г-н Юксел Якуб Бекир на основание чл.42, ал.3 във връзка с чл.42, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

     На основание гореизложените факти, Общинска избирателна комисия - Кърджали установява, че е налична материалната предпоставка за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Енчец, общ.Кърджали – Юксел Якуб Бекир, с ЕГН ***, поради което и на основание чл.42, ал.3 във чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно доп. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2016г.), Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

    1/.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на Кмета на Кметство Енчец, общ.Кърджали, обл.Кърджали ЮКСЕЛ ЯКУБ БЕКИР, с ЕГН ***обявен с Решение №199/27.10.2015г. на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

     2/.ОБЕЗСИЛВА издаденото на ЮКСЕЛ ЯКУБ БЕКИР, с ЕГН *** - Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали, УДОСТОВЕРЕНИЕ № КК – 17/27.10.2015 г. за избран за Кмет на Кметство Енчец, общ.Кърджали по образец на ЦИК (Приложение №90 – МИ).

     Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

     На основание чл.42, ал.5, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 15.11.2017 в 13:03 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения