Общинска избирателна комисия Кърджали


РЕШЕНИЕ
№ 393
Кърджали, 13.09.2017

ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** - Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали.

     За да постанови настоящото решение Общинска избирателна комисия – Кърджали взе предвид следните факти:

     В ОИК – Кърджали е постъпил Сигнал с вх.№423/28.08.2017г. от Божидар Петров Стоянов, Общински съветник от групата на ”БСП Лява България”, с който сезира Комисията за нарушение изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА извършено от Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница,общ.Кърджали.

     Сигнала е с разпечатка от Търговския регистър, от която е видно, че Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали осъществява търговска дейност в качеството си на съдружник във фирма “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, със седалище и адрес на управление: с.Звиница, ул. “Първа“ №35, общ.Кърджали.

     Към Сигнала е приложено и копие от дружествения договор на “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница, общ.Кърджали, съгласно, който:

     - чл.8, т.2: “ всеки съдружник  е длъжен да участва  в управлението на дружеството“.

     - чл.9, т.1: “ Органи на управление на дружеството са: 1.Общото събрание на съдружниците. “

     - чл.10: “ Общото събрание се състой от всички съдружници. “

     Във връзка с визирания по-горе Сигнал с вх. №423/28.08.2017г. от Божидар Петров Стоянов, Общински съветник от групата на ”БСП Лява България” за нарушение на изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА извършено от Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, ОИК - Кърджали проведе заседание на 29.08.2017г.

      На проведено от ОИК - Кърджали на 29.08.2017г. заседание във връзка със Сигнала, Комисията провери единият граждански номер идентичен ли е с този на посоченото в сигнала лице и след като се увери, че посоченото лице е действително Кмета на Кметство Звиница Г-н Ниязи Назим Вели взе протоколно решение да изиска с писмо от Агенция по вписванията, Търговски регистър, Служба по вписванията – Кърджали следните документи: 1/.Удостоверение за актуално състояние на фирма “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, със седалище и адрес на управление: с.Звиница, ул. “Първа“ №35, общ.Кърджали и 2/.Заверено копие от дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144.  

      Във връзка с направеното от Общинската избирателна комисия писмено искане до АВ, Служба по регистрацията – гр.Кърджали ОИК - Кърджали получи писмен отговор с писмо с техен изходящ №ТР–117/30.08.2017г. ведно с Удостоверение за актуално състояние с изх. №20170830164004 от 30.08.2017г. с история на фирма “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144 и Заверено копие от дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница, входирано в общият входящ регистър на Комисията с вх.№424 от 30.08.2017г.

      На проведеното на 31.08.2017г. заседание на ОИК – Кърджали, Комисията  разгледа получените от АВ, Служба по регистрация – Кърджали документи и направи съответните разисквания. От докуметните Комисията констатира следните факти:

      - От Удостоверение за актуално състояние с изх. №20170830164004 от 30.08.2017г. с история на фирма “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, издадено от АВ, Служба по регистрация – Кърджали  е видно, че към 30.08.2017г. действително   Г-н Ниязи Назим Вели, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали е съдружник във въпросната фирма.

      - От завереното копие от дружествения договор на дружество “Мехтехсервиз“ ООД, с.Звиница се констатира следното:

      - чл.8, т.2: “ всеки съдружник  е длъжен да участва  в управлението на дружеството“.

      - чл.9, т.1: “ Органи на управление на дружеството са: 1.Общото събрание на съдружниците. “

      - чл.10: “ Общото събрание се състой от всички съдружници. “

      С оглед на установените факти от документите на АВ, Служба по регистрация – Кърджали, Общинска изибрателна комисия – Кърджали прие протоколно решение писменно да уведоми  Г-н   Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, че към 30.08.2017г., ОИК – Кърджали констатира факта, че същият не е изпълнил разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

       Във връзка с горното ОИК – Кърджали изпрати до Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали уведомително писмо с изх. №179/01.09.2017г., с което го уведомява, че към 30.08.2017г. ОИК – Кърджали констатира факта, че същият не е изпълнил разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, което обстоятелство се потвърждава и от Удостоверение с изх. №20170830164004 от 30.08.2017г. с история на фирма “Мехтехсервиз“ ООД, с ЕИК – 108001144, издадено от АВ, Служба по регистрация – Кърджали, което е основание за прекратяване на пълномощията му като Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали и указва на същият, че на основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА има право на писменно възражение пред ОИК – Кърджали в тридневен срок от получаване на уведомителното писмо.

       В срок от Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали в ОИК – Кърджали е постъпило Възражение с вх. №425/11.09.2017г. на общият входящ регистър.

        На 13.09.2017г. във връзка с полученото в ОИК – Кърджали Възражение от Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали,  Комисията проведе заседание и се запозна със същото.

        Във Възражението си Г-н Ниязи Назим Вели, твърди, че не е нарушил разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, тъй като след избирането му за Кмет на Кметство Звиница е предприел действия за прекратяване на участието си в дружество “МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД, което се свеждало до съпритежание на общ дял от капитала на дружеството. И тъй като според него се касаело до съсобственост на дял било необходимо повече технологично време за заличаването му като съдружник в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Твърди също така, че въпреки това обстоятелство той е предприел всички необходими действия за освобождаването му като съдружник в “МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД, като за целта бил отправил своевременно предизвестие за прекратяване на участието му като съдружник в дружеството. Предвид на тези си твърдения същият счита, че не са налице обстоятелствата за прекратяване на пълномощията му. Към Възражението си прилага и предизвестие от дата 09.10.2015г.; Протокол от общо събрание на съдружниците на „МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД, проведено на 15.10.2015г.

       След обстоиното запознаване с Възражението и приложените към него документи и направените разисквания, Общинската избирателна комисия констатира следните факти:

       - Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали с Възражението си твърди, че след избирането му за Кмет на Кметство Звиница е предприел действия за прекратяване на участието си в дружество „МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД  за което прилага Предизвестие за прекратяване адресирано ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА „МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД, което е с дата 09.10.2015г.

       - Във възражението няма нито твърдения нито доказателства от страна на Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, че същият е подал писменно уведомление до  ОИК – Кърджали съгласно чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

       Местни избори - 2015г.: за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум бяха насрочени на 25 октомври 2015г. и проведени на същата дата. Обявяването на изборните резултати, а именно: обявяването на избраните за общински съветници, Кмет на община и Кметове на кметства, Общинска избирателна комисия – Кърджали е обявила със свои решения на 27.10.2015г.

       С Решение №216/27.10.2015г., Общинска избирателна комисия – Кърджали, е обявила Г-н Ниязи Назим Вели, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали за избран  за Кмет на Кметство Звиница община Кърджали област Кърджали на първи тур, издигнат от Движение за права и свободи – ДПС получил 292 действителни гласове.

        Във връзка с предходни прекратявания пълномощия на Кметове на Кметства в Община Кърджали на ОИК – Кърджали е известен факта, че считано от 27.10.2015г. до 27.11.2015г., както и след това в комисията не са постъпвали писмени уведомления във връзка с чл.41, ал.3 : В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и / или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия от ЗМСМА.

        Единственото подадено и регистрирано с вх. №215/30.11.2015г. в общият входящ регистър на ОИК – Кърджали писмено уведомление по чл.41, ал.3 от ЗМСМА е това на Г-н Бекир Мустафа Бекир Кмет на кметство Сватбаре, община Кърджали и то след едномесечният срок по чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

        От гореизложеното ОИК – Кърджали констатира по безспорен начин следните факти:

        Видно от Удостоверение за актуално състояние с изх. №20170830164004 от 30.08.2017г. с история на фирма “МЕХТЕХСЕРВИЗ“ ООД, с ЕИК – 108001144, издадено от АВ, Служба по регистрация – Кърджали Г-н Ниязи Назим Вели, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница общ.Кърджали и към настоящият момент е съдружник във въпросната фирма, което означава, че същият не е изпълнил в срок изискванията на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

       До 27.11.2015г. в ОИК – Кърджали не е постъпило писменно уведомление по реда на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от Г-н Ниязи Назим Вели, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, както и до заседанието на 13.09.2017г.

       Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали не е изпълнил разпоредбата на чл.41, ал.3 от ЗМСМА, относно: В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, ........................................., лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и / или за освобождаването му от заеманата длъжнаст  и уведомява писменно за предприетите от него действия за прекратяване на дейността председателя на общинския съвет и общинската изибрателна комисия.

       Каквито и действия да предприеме съгласно чл.41, ал.3 от ЗМСМА вменява на лицето и задължението, че след като е обявено за избрано за Кмет трябва и да  уведоми писменно за предприетите от него действия за прекратяване на дейността председателя на общинския съвет и общинската изибрателна комисия, което в конкретният казус не е налично.

       Поредицата от правни и фактически действия, които е трябвало да предприеме  Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница общ.Кърджали са ясно описани в чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

       Неизпълнението на императивната норма на чл.41, ал.3 от ЗМСМА от Г-н Ниязи Назим Вели – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали е основание за предсрочно прекратяване пълномощията на същия като Кмет на Кметство Звиница, община Кърджали.

       Вземайки предвид гореизложените факти, Общинска избирателна комисия - Кърджали констатира, че са налице основанията за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на Кметство Звиница, общ.Кърджали Г-н Ниязи Назим Вели, поради което и на основание чл.42, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., ..... последно изм. ДВ. бр.9 от 26  Януари 2017г.), Общинска избирателна комисия – Кърджали

 РЕШИ:

        1.ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** - Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали, обявен с Решение №216/27.10.2015г., на ОИК – Кърджали, за избран за Кмет на Кметство Звиница,  общ.Кърджали, обл.Кърджали на изборите проведени на 25.10.2015г.

       2/.ОБЕЗСИЛВА издаденото на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН ***, УДОСТОВЕРЕНИЕ №КК – 34/27.10.2015 г. за избран за Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали (по образец на ЦИК – Приложение №90 – МИ).

       Решението на Общинската избирателна комисия може да бъде оспорвано в 7-дневен срок по реда на чл.459 от Изборният кодекс пред Административен съд – Кърджали.

       На основание чл.42, ал.5, изречение последно от ЗМСМА препис от настоящето Решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Председателя на Общински съвет – Кърджали в тридневен срок от влизането му в сила.

       

Председател: Антоанета Маринова Юрукова

Секретар: Фахри Мюмюн Хасан

* Публикувано на 14.09.2017 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 456 / 30.05.2018

    относно: ПРЕКРАТЯВАНЕ пълномощията на НИЯЗИ НАЗИМ ВЕЛИ, с ЕГН *** – Кмет на Кметство Звиница, общ.Кърджали.

  • № 437 / 19.04.2018

    относно: Назначаване на секционните избирателни комисии в Община Кърджали и утвърждаване списъците с имената на резервните членове, които ще заместват назначените членове на СИК при необходимост, в частичните избори за кмет на кметство Мост, насрочени за 20 май 2018г.

  • № 436 / 19.04.2018

    относно: Регистрация на ПП „Движение за права и свободи” – ДПС за участие в частичните местни избори за Кмет на Кметство Мост, общ. Кърджали, които ще се произведат на 20 май 2018г.

всички решения